11 Οκτωβρίου 2012

Συγκεντρώσεις υπέρ των Γερμανών

Τα ντοκουμέντα της Ιστορίας 

Συγκεντρώσεις υπέρ των Γερμανών με απειλές αφανισμού του κρητικού λαού!                     Μετά την απαγωγή Κράιπε!

Από την «αυθόρμητη» συγκέντρωση στα Χανιά, στις 6 Μαΐου 1944, μετά την απαγωγή Κράιπε. Τη συγκέντρωση κάλεσε ο ίδιος ο Πασσαδάκης με σκοπό να εκφραστούν τα φιλικά αισθήματακαι η συμπαράσταση των Κρητών προς τους Γερμανούς και να καταδικαστεί κάθε αντιστασιακή δράση...Η φωτογραφία είναι απότο βιβλίο του Ιάκωβου Χονδροματίδη «Η Μαύρη Σκιά στην Ελλάδα». Ο Πασσαδάκης διακρίνεται αριστερά, πάνω στο Διοικητήριο των Χανίων, μπροστά στο μικρόφωνο. Ως ημερομηνία της συγκέντρωσης αναφέρεται η 22η Ιουλίου 1944, αλλά θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένη, καθώς το 1944 δεν έγινε άλλη συγκέντρωση στα Χανιά με ομιλητή τον «υπουργό» Κρήτης, ενώ και οι ενδυμασίες των συγκεντρωμένων αποκλείουν να είναι περίοδος στην καρδιά του καλοκαιριού.Ευχαριστούμε τον κ. Βαγγέλη Δαρδαντάκη για την υπόδειξη της φωτογραφίας. Μετά την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε, τη νύκτα της 26ης προς 27η Απριλίου 1944, ο Πασσαδάκης εξέδωσε προκήρυξη προς τους Κρήτες, ενώ οργάνωσε και δύο συγκεντρώσεις, μία στα Χανιά, στις 6 Μαΐου και μια δεύτερη στο Ηράκλειο, στις 18 Μαΐου, στην πλατεία του Αγίου Μηνά. Τόσο στην προκήρυξη όσο και στη συγκέντρωση των Χανίων, στην οποία μίλησε, εκτός από τη στήριξη στους Γερμανούς κατακτητές και τις απειλές προς τις οργανώσεις της αντίστασης, απειλούσε και το σύνολο του κρητικού λαού, αν δεν σταματούσε τη δράση του κατά των κατακτητών!
«Ήδη θα επακολουθήσει η λήψις των μέτρων τιμωρίας διότι ο Αξιότιμος Διοικητής Φρουρίου παρά την καλωσύνην του ως άνθρωπος είναι προ παντός στρατιώτης όστις εκτελεί το καθήκον του και ως τοιούτος θεωρεί ένοχον τον πληθυσμόν ομαδικώς περιφερείας εκείνης η οποία θα αποδειχθή ότι δεν καταγγέλλει τα συμβαίνοντα υπό των οργάνων της ξένης προπαγάνδας, ούτε αντιτίθεται προς αυτά ενεργώς και μετ’ αποφασιστικότητος αλλ΄ αποκρύπτει ή ευνοεί τας πράξεις των»
, ανέφερε στην προκήρυξή του, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 3 Μαΐου 1944 στον «Κρητικό Κήρυκα» .
Και πρόσθετε με το ίδιο απειλητικό προς τους Κρήτες ύφος:
«Επειδή ασφαλώς τα όργανα της προπαγάνδας ταύτης θα διαπράξουν και άλλα παρόμοια, είμαι υποχρεωμένος δια τελευταίαν φοράν να τονίσω εις τον Λαόν μας ότι ο δρόμος εις τον οποίον προσπαθούν να τον παρασύρουν τα όργανα της προπαγάνδας ή και άλλαι ποικιλώνυμαι μυστικαί οργανώσεις, είναι εσφαλμένος και ότι θα οδηγήση ούτος, όχι εις την απελευθέρωσιν της Νήσου, αλλ’ εις μίαν πρωτοφανή και ολοκληρωτικήν καταστροφήν της. Εάν παρασυρθή ο Λαός μας, όπως διαδίδεται, εις εξέγερσιν και ένοπλον σύρραξιν προς τα Στρατεύματα Κατοχής, χιλιάδες Κρητών θα πέσουν»!
Και σε άλλο σημείο της προκήρυξής του, ανέφερε:
«Το μέλλον θα αποδείξη ότι κατά την γνώμην μας η παρουσία σήμερον των Γερμανικών Στρατευμάτων εις τον τόπον μας ως και εις όλους τους Χριστιανικούς Λαούς της Ευρώπης έγινε κατά θείαν εντολήν ίνα ευρεθούν εκεί ταύτα κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν, αμυνθούν και σώσουν τους λαούς τούτους από την υποδούλωσίν των εις τα σχέδια των Εβραίων»…
Λίγες ημέρες αργότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Μαΐου, στην … «αυθόρμητη» συγκέντρωση «συμπαράστασης» των Κρητικών στους Γερμανούς και καταδίκης των αντιστασιακών οργανώσεων, που φυσικά οργάνωσε ο ίδιος, μέσω της «Λαϊκής Επιτροπής» της περιοχής, διακήρυττε:

«Έπρεπε να γίνη η σημερινή εκδήλωσίς σου (σ. «Π»: απευθυνόταν στον «αγαπητό λαό των Χανίων») ως μία έμπρακτος και ζωηρά διαμαρτυρία και αποδοκιμασία εναντίον εκείνων οι οποίοι διαπράττουν διαφόρους πράξεις κατά των Στρατευμάτων Κατοχής, παρακινούμενοι, ως γνωρίζομεν όλοι, εκ ταπεινού προσωπικού συμφέροντός των και ουχί εξ αληθούς ιδεολογικού ενδιαφέροντος προς την ατυχή Πατρίδα μας την οποίαν ούτε λαμβάνουν υπ’ όψιν δια τας πράξεις των.Έπρεπε επί τέλους ο φιλόπατρις και φιλόνομος Λαός των Χανίων να κινηθή και να χωρίση τας ευθύνας του από τας άνευ συγκαταθέσεώς του γενομένας πράξεις των αναρχικών μπολσεβίκων και των άλλων ολίγων οργάνων της ξένης προπαγάνδας διότι όλοι αυτοί είναι η αιτία της δυστυχίας και του απορφανισμού τόσων οικογενειών της Κρήτης»!


 ΠΗΓΗ εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως