18 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Κυροντες τ π τς Βʹ. τν Κρητν Συνελεύσεως ψηφισθν Σύνταγμα τς Κρητικς Πολιτείας.
  
Αʹ.) Διατάσσομεν τν δι τς πισήμου φημερίδος δημοσίευσιν ατο ς πεται:

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικα Διατάξεις

ρθρον 1.

Νσος Κρήτη μετ τν παρακειμένων ατ νησιδίων ποτελε ντελς ατόνομον Πολιτείαν κατ τος ποφασισθέντας π τν τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων ρους.

Τ δαφος τς Κρητικς Πολιτείας εναι ναπαλλοτρίωτον, οδ' πιτρέπεται σύστασις δουλείας π' ατο.

ρθρον 2.

πικρατοσα θρησκεία ν Κρήτ εναι τς νατολικς ρθοδόξου το Χριστο κκλησίας.

καστος εναι λεύθερος ν πρεσβεύ οονδήποτε θρήσκευμα προτιμ. προσηλυτισμς παγορεύεται. λλ' παγόρευσις ατη δν δύναται ν χρησιμεύ ς πρόφασις πως περιορίζηται παρανόμως λευθερία τόμων μολογούντων δημοσί οονδήποτε θρήσκευμα.

διαφορ το θρησκεύματος οδόλως πηρεάζει τν κτσιν πώλειαν τν σκησιν οουδήποτε προσωπικο μπραγμάτου δικαιώματος, οδ' παλλάττει νομίμου ποχρεώσεως.

ρθρον 3.

ξωτερικ λατρεία πάντων τν νεγνωρισμένων θρησκευμάτων εναι λευθέρα κα προστατεύεται π τς Πολιτείας φ' σον συμμορφώνεται πρς τος νόμους κα τος στυνομικος κανονισμούς.

ρθρον 4.

μυνα τς χώρας κα τήρησις τς σωτερικς τάξεως νατίθεται ες σμα γχωρίου πολιτοφυλακς κα χωροφυλακς.

ν τ πολιτοφυλακ πηρεσία εναι ποχρεωτική.

Ο ν τ πολιτοφυλακ κα χωροφυλακ πηρετοντες δν χουσι δικαίωμα ψήφου κα φείλουσι ν τηρσιν αστηρς πολιτικν ουδετερότητα.

ρθρον 5.

Μετ τν ναχώρησιν τν στρατν τς παρούσης κατοχς ξένος στρατς δν δύναται ν σταθμεύ π το Κρητικο δάφους, οδ ν διέλθ δι' ατο, νευ πρς τοτο νόμου.

ρθρον 6.

πίσημος γλσσα τς Κρητικς Πολιτείας εναι λληνική.

ρθρον 7.

προσωπικ λευθερία εναι παραβίαστος· οδες καταδιώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται λλως περιορίζεται εμ πόταν κα πως νόμος ρίζ.

ρθρον 8.

ξαιρουμένου το π' ατοφώρ δικήματος οδες συλλαμβάνεται οδ φυλακίζεται νευ τιολογημένου δικαστικο ντάλματος, τ ποίον πρέπει ν κοινοποιηθ κατ τν στιγμν τς συλλήψεως προφυλακίσεως. π' ατοφώρ δι' ντάλματος συλλήψεως κρατηθες προσάγεται νευ ναβολς ες τν ρμόδιον νακριτήν, στις φείλει ντς τ πολ τριν μερν π τς προσαγωγς του ετε ν πολύσ ατν ετε ν κδώσ κατ' ατο νταλμα φυλακίσεως.

Παρελθουσν τν τριν μερν χωρς ν κδοθ π το νακριτο νταλμα φυλακίσεως, πς δεσμοφύλαξ λλος πιτετραμμένος τν κράτησιν το συλληφθέντος, ετε πολιτικς πάλληλος εναι, ετε στρατιωτικός, φείλει ν πολύσ ατν παραχρμα. Ο παραβάται τν νωτέρω διατάξεων τιμωρονται π παρανόμ κατακρατήσει, καταδικάζονται δ κα ες κανοποίησιν πρ το κρατηθέντος δραχμν 10 – 200 δι' κάστην μέραν παρανόμου κρατήσεως, πιφυλασομένης κα πάσης λλης νομίμου ποζημιώσεως.

ρθρον 9.

π πολιτικν δικημάτων δύναται τ Συμβούλιον τν Πρωτοδικν τ ατήσει το προφυλακισθέντος, ν πιτρέψ τν πόλυσιν τούτου π γγυήσει, ριζομέν δι δικαστικο βουλεύματος, καθ' ο πιτρέπεται νδικος προσβολή. Οδέποτε π τν γκλημάτων τούτων προφυλάκισις δύναται ν παραταθ πέραν τν δύο μηνών νευ δικαστικο βουλεύματος, ποκειμένου κα τούτου ες νδικον προσβολήν, οδ μετ τ βούλευμα πέραν τν τριν μηνν. π πολιτικν δικημάτων το τύπου προφυλάκισις δν συγχωρεται κτς ἐὰν φέρωσι χαρακτρα κακουργήματος.


ρθρον 10.

Ποιν δν πιβάλλεται νευ νόμου ρίζοντος προηγουμένως ατήν.

ρθρον 11.

Βάσανοι κα γενικ δήμευσις παγορεύονται. θανατικ ποιν π πολιτικν γκλημάτων, κτς τν συνθέτων, καταργεται.

ρθρον 12.

σωματεμπορία παγορεύεται. ργυρώνητος δολος λογίζεται λεύθερος, μα πατήσας τ Κρητικν δαφος.

ρθρον 13.

Οδες φαιρεται κων τος παρ το νόμου ρισμένους ες ατν δικαστάς.

ρθρον 14.

Τ πόρρητον τς λληλογραφίας εναι παραβίαστον. Χρσις ατς συγχωρεται μόνον συναινοντος το παραλήπτου, κατάσχεσις δ' ταν μετ τν περιέλευσιν ατς ες τν παραλήπτην, πρόκειται ν βεβαιωθ νοχ το δι κοινν κακούργημα κατηγορουμένου.

Τ ποδεικτικ μέσα π στυκν κα μπορικν ποθέσεων κανονίζονται π τν σχετικν νόμων.

ρθρον 15.

κατοικία κάστου ενε συλον. Οδεμία κατ' οκον ρευνα νεργεται, ε μ ταν κα πως νόμος διατάσσ.

ρθρον 16.

Ο Κρτες ο πολαύοντες τς λευθέρας σκήσεως τν πολιτικν ατν δικαιωμάτων δικαιονται ν χωσι πρς δίαν μυναν κατ' οκον πλα, παγορευομένης τς νευ δείας πλοφορίας κατ τς διατάξεις τν κειμένων νόμων.

ρθρον 17.

Οδες στερεται τς διοκτησίας του εμ λόγ δημοσίας νάγκης προσηκόντως ποδεδειγμένης, ταν κα πως νόμος διατάσσ, πάντοτε δ προηγουμένης ποζημιώσεως τις ν περιπτώσει διαφωνίας, κανονίζεται δι' ποφάσεως τν τακτικν δικαστηρίων.

Ειδικο νόμοι κανονίζουσι τ τς διοκησίας κα διαθέσεως τν μεταλλείων, ρυχείων, ρχαιολογικν θησαυρν κα αματικν πηγν.

Οδν π τν παρακειμένων νησιδίων μπράγματον δικαίωμα ποκτται νευ δείας τς Κυβερ(ε)νήσεως κατ τν μεταβίβασιν δ τοιούτων δικαιωμάτων Πολιτεία χει δικαίωμα προτιμήσεως.

ρθρον 18.

καστος δύναται ν δημοσιεύ προφορικς, γγράφως κα δι το τύπου τος στοχασμούς του, τηρν τος νόμους τς Πολιτείας. τύπος ενε λεύθερος. καστος δ τν πολαυόντων τς λευθέρας σκήσεως τν πολιτικν δικαιωμάτων του δικαιοται ν κδίδ φημερίδα, εδοποιν περ τούτου τν οκείαν Νομαρχίαν.

λογοκρισία ς κα πν λλο προληπτικν μέτρον παγορεύεται. παγορεύεται σαύτως κατάσχεσις φημερίδων κα λλων ντύπων διατριβν, ετε πρ τς δημοσιεύσεως, ετε μετ' ατήν. πιτρέπεται δ κατ' ξαίρεσιν κατάσχεσις μετ τν δημοσίευσιν, νεκεν προσβολς κατά τινος τν νεγνωρισμένων κα ν τ Νήσ λατρευομένων θρησκειν, κατ το προσώπου το νωτάτου ρχοντος. κατάσχεσις αρεται ατοδικαίως ἐὰν ντς τς πιούσης δν πικυρωθ δι δικαστικο βουλεύματος. νδικος προσβολ κατ το βουλεύματος πιτρέπεται ες μόνον τν δημοσιεύσαντα τ κατασχεθέν, οχ δ κα ες τν Εσαγγελέα.

ρθρον 19.

κπαίδευσις εναι λευθέρα, ρκε ν σκται π προσώπων κεκτημένων τν π το Νόμου ριζομένην κανότητα κα χρηστότητα, π τν πίβλεψιν δ τς ρμοδίας ρχς, σον φορ τ χρηστ θη, τν δημοσίαν τάξιν κα τ σέβας πρς τος Νόμους τς Πολιτείας.

Δημοτικ κπαίδευσις εναι ποχρεωτικ κα παρέχεται δωρεάν.

ρθρον 20.

Οδν εδος ργασίας, βιοτεχνίας γεωργίας δύναται ν παγορευθ, φ' σον δν ντίκειται ες τν δημοσίαν θικν, τν σφάλειαν γείαν τν κατοίκων.

ρθρον 21.

Δν πιτρέπονται ν Κρήτ μονοπώλια, εμ τ δι Νόμου δρυόμενα πρς αξησιν τν δημοσίων σόδων πρς τ συμφέρον τς δημοσίας σφαλείας τς δημοσίας γείας.

ρθρον 22.

Ο Κρτες εναι σοι νώπιον το Νόμου κα συννεισφέρουσιν διακρίτως ες τ δημόσια βάρη, ναλόγως τς περιουσίας το εσοδήματός των. Τ δημόσια ξιώματα ενε προσιτ ες πάντας τος Κρτας νεξαρτήτως θρησκεύματος, διανέμονται δ ναλόγως το πληθυσμο τν δύο συνοίκων στοιχείων κα κατ λόγον τς κανότητος κα χρηστότητος ατν κατ τος περ τούτων εδικος Νόμους. Ες τ δημόσια ξιώματα εσ δεκτο μόνον ο θαγενες, κτς τν περιπτώσεων καθ' ς νόμος πιτρέπει τν πρόσληψιν μ τοιούτων.

ρθρον 23.

Ο Κρτες χουσι τ δικαίωμα το συνέρχεθαι σύχως κα όπλως· μόνον ες τς δημοσίας συναθροίσεις δύναται ν παρίσταται στυνομία. παίθριος συνάθροισις δύναται ν' παγορευθ ν, ς κ ταύτης, πίκηται κίνδυνος ες τν δημοσίαν σφάλειαν.

ρθρον 24.

Ο Κρτες χουσι τ δικαίωμα το συνεταιρίζεσθαι, φ' σον ες τν σκοπν το συνεταιρισμο ες τ πρς πίτευξιν το σκοπο τούτου μέσα δν πάρχει τι τ παράνομον, νήθικον πικίνδυνον ες τν Πολιτείαν.

νόμος κανονίζει τν σκησιν το δικαιώματος το συνεταιρίζεσθαι, ποβλέπων ες τν τήρησιν τς δημοσίας σφαλείας.

ρθρον 25.

καστος κα πολλο μο χουσι τ δικαίωμα ν ναφέρωνται γγράφως ες τς ρχάς, τηροντες τος νόμους τς Πολιτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περ συντάξεως τς Πολιτείας

ρθρον 26.

νομοθετικ ξουσία νεργεται π το πάτου ρμοστο κα τς Βουλς.

ρθρον 27.

Τ δικαίωμα τς προτάσεως τν νόμων νήκει ες τν Βουλν κα τν πατον ρμοστήν, στις νασκε τοτο δι τν Συμβούλων.

ρθρον 28.

Οδεμία πρότασις φορσα αξησιν τν ξόδων το προϋπολογισμο δι μισθοδοσίαν σύνταξιν, ν γένει δι' φελος προσώπου πηγάζει κ τς Βουλς.

ρθρον 29.

Ἐὰν πρότασις νόμου πορριφθ π το τέρου τν νομοθετικν παραγόντων, δν εσάγεται κ νέου ες τν ατν βουλευτικν σύνοδον.

ρθρον 30.

αθεντικ ρμηνεία τν νόμων νήκει ες τν νομοθετικν ξουσίαν.

ρθρον 31.

κτελεστικ ξουσία νήκει ες τν πατον ρμοστν νεργεται δ δι τν παρ' ατο διοριζομένων πευθύνων Συμβούλων.

ρθρον 32.

δικαστικ ξουσία νεργεται δι δικαστηρίων, νεξαρτήτων ν τ σφαίρ τς δικαιοδοσίας των, α δ δικαστικα ποφάσεις κτελονται ν νόματι το πάτου ρμοστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Περ το πάτου ρμοστο

ρθρον 33.

Τ πρόσωπον το πάτου ρμοστο εναι νεύθυνον κα παραβίαστον, ο δ Σύμβουλοι ατο εναι πεύθυνοι.

ρθρον 34.

Οδεμία πρξις το πάτου ρμοστο σχύει οδ' κτελεται ν δν εναι προσυπογεγραμμένη παρ το ρμοδίου Συμβούλου στις δι μόνης τς πογραφς του καθίσταται πεύθυνος. Τοιαύτη προσυπογραφ δν παιτεται δι τν διορισμν τν πασιν τν Συμβούλων το πάτου ρμοστο.

ρθρον 35.

πατος ρμοστς διορίζει κα παύει τος Συμβούλους ατού.

ρθρον 36.

πατος ρμοστς ενε νώτατος ρχων τς Πολιτείας. κπροσωπε ταύτην, ρχει τν στρατιωτικν δυνάμεων ατς, συνάπτει συμβάσεις κα ζητε τν ψήφισιν ατν παρ τς Βουλς.

ρθρον 37.

πατος ρμοστς πονέμει κατά νόμον τος στρατιωτικος βαθμούς, παρέχει ο τν συναίνεσιν ατο πρς γκαθίδρυσιν το π το Οκουμενικο Πατριαρχείου κλεγομένου Μητροπολίτου Κρήτης κα τν παρ τς ν Κρήτ πισκοπικς Συνόδου κλεγομένων πισκόπων· διορίζει κα παύει σαύτως, κτς τν παρ το νόμου ρισμένων ξαιρέσεων, τος δημοσίους παλλήλους, λλ δν δύναται ν διορίσ πάλληλον ες μ νομοθετημένην θέσιν.

ρθρον 38.

πατος ρμοστς κδίδει τ ναγκαα πρς κτέλεσιν τν νόμων διατάγματα λλ' οδέποτε δύναται ν ναστείλ τν σχν νόμου τινς φο δημοσιευθ οδ ν' παλλάξ ταύτης οονδήποτε.

ρθρον 39.

πατος ρμοστς κυρόνει κα δημοσιεύει τος Νόμους. Νομοσχέδιον ψηφισθν π τς Βουλς κα μ κυρωθν π το πάτου ρμοστο ντς δύο μηνν π τς λήξεως τς συνόδου λογίζεται πορριφθέν.

Νομοσχέδιον ψηφισθν π τς Βουλς κα μ κυρωθέν, σχύει ς νόμος ἐὰν ψηφισθ κα πάλιν μεταβλήτως π τς Βουλς ες μίαν τν συνόδων τς μέσως πομένης βουλευτικς περιόδου.

ρθρον 40.

πατος ρμοστς συγκαλε τακτικς παξ το τους τν Βουλήν, κτάκτως δ σάκις τ κρίνει ελογον· κηρύττει ατοπροσώπως δι' ντιπροσώπου τήν ναρξιν κα τήν λξιν κάστης βουλευτικς συνόδου κα χει τ δικαίωμα ν διαλύ τν Βουλήν· λλ τ περ διαλύσεως διάταγμα προσυπογεγραμμένον π το Συμβουλίου ατο φείλει ν διαλαμβάν συγχρόνως κα τν σύγκλησιν τν μν κλογέων ντς δύο, τς δ Βουλς ντς τριν μηνν.

ρθρον 41.

πατος ρμοστς χει τ δικαίωμα ν' ναβάλλ τν ναρξιν ν διακόπτ τν ξακολούθησιν τς Βουλευτικς Συνόδου. ναβολ διακοπ δν δύνανται ν διαρκέσωσιν πρ τς τεσσαράκοντα μέρας, οδ ν παναληφθσιν ντς τς ατς Βουλευτικς Συνόδου, νευ τς συναινέσεως τς Βουλς.

ρθρον 42.

πατος ρμοστς χει τ δικαίωμα ν μεταβάλλ, λαττών χαρίζ τς παρ τν δικαστηρίων καταγινωσκομένας ποινάς, κατ' δίαν μν κρίσιν π πολιτικν δικημάτων κα τν το τύπου, π δ τν λοιπν τ προηγουμέν γνωμοδοτήσει το Συμβουλίου

ρθρον 43.

πατος ρμοστς χει τ δικαίωμα ν κόπτ νομίσματα κατ τς διατάξεις το Νόμου.

ρθρον 44.

πατος ρμοστς δν χει λλας ξουσίας εμ σας τ πονέμουσι ρητς τ Σύνταγμα κα ο συνάδοντες πρς ατ διαίτεροι Νόμοι.

ρθρον 45.

Ἐὰν πατος ρμοστς νεκεν ποδημίας νόσου κρίν ναγκαον ν' νατεθ προσωρινς νάσκησις τς ξουσίας ατο ες τν Κυβέρνησιν, συγκαλε πρς τοτο τν Βουλν κα προκαλε δι το Συμβουλίου του τν περ τούτου εδικν Νόμον.

ν περιπτώσει παραιτήσεως θανάτου το πάτου ρμοστο τν ξουσίαν ατο, μέχρι το διορισμο νέου, σκε τ Συμβούλιον.

ρθρον 46.

νν πατος ρμοστς μετ τν πογραφν το παρόντος Συντάγματος θέλει δώσει νώπιον τς παρούσης Συντακτικς Συνελεύσεως τν ξς ρκον.

«μνύω ες τ νομα τς γίας κα μοουσίου κα διαιρέτου Τριάδος ν φυλάττω τ Σύνταγμα κα τος Νόμους τς Πολιτείας».

ρθρον 47.

τησία χορηγία το νν πάτου ρμοστο προσδιορίζεται ες δραχμς κατν χιλιάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Περ τς Βουλς

ρθρον 48.

Βουλ συνέρχεται ατοδικαίως κατ' τος τν πρώτην το Μαΐου μηνός, κτς ν πατος ρμοστς τν συγκαλέσ πρότερον. διάρκεια κάστης συνόδου δν δύναται ν εναι βραχυτέρα τν δύο μηνν οδ μακροτέρα τν τριν.

ρθρον 49.

Βουλ συνεδριάζει δημόσι ν τ Βουλευτηρί δύναται μως ν διασκεφθ κεκλεισμένων τν θυρν, κατ' ατησιν δέκα κ τν μελν ατς, ν τοτο ποφασισθ ν μυστικ συνεδριάσει κατ πλειονοψηφίαν, μετ τατα δ ποφασίζεται ν περ το ατο πράγματος συζήτησις πρέπει ν παναληφθ ες δημοσίαν Συνεδρίασιν.

ρθρον 50.

Βουλ δν δύναται ν συζητήσ κα ποφασίσ τι νευ τς παρουσίας τουλάχιστον το μίσεως πλέον νς το λου ριθμο τν μελν ατς κα νευ πολύτου πλειονοψηφίας τν παρόντων μελν, ν περιπτώσει δ σοψηφίας πρότασις πορρίπτεται.

ρθρον 51.

Οδν νομοσχέδιον γίνεται δεκτν ν δν συζητηθ κα ψηφοφορηθ ρθρον πρς ρθρον δς κατ' πανάληψιν κατ δύο διαφόρους μέρας.

ρθρον 52.

Οδες ατόκλητος μφανίζεται νώπιον τς Βουλς δι ν' ναφέρ τι προφορικς γγράφως· ναφορα μως παρουσιάζονται διά τινος βουλευτο παραδίδονται ες τ γραφεον. Βουλ χει τ δικαίωμα ν' ποστέλλ τς διευθυνομένας πρς ατν ναφορς ες τος Συμβούλους, οτινες εναι πόχρεοι ν δίδωσι διασαφήσεις, σάκις ζητηθσι κα δύναται ν διορίζ κ τν μελν ατς ξαταστικς τν πραγμάτων πιτροπάς.

ρθρον 53.

Πς φόρος πιβάλλεται κα εσπράτετται μόνον χάριν κοινο συμφέροντος.

Οδες δ πιβάλλεται οδ' εσπράττεται ἐὰν προηγουμένως δν ψηφισθ π τς Βουλς κα κυρωθ π το πάτου ρμοστο.

ρθρον 54.

Κατ' τος Βουλ ψηφίζει τν προσδιορισμν τς στρατιωτικς δυνάμεως, τν στρατολογίαν κα τν προϋπολογισμν κα ποφασίζει π το πολογισμο. λα τ σοδα κα ξοδα τς Πολιτείας πρέπει ν σημειώνωνται ες τν προϋπολογισμν κα πολογισμόν. προϋπολογισμς εσάγεται ες τν Βουλν ντς το πρώτου δεκαημέρου κάστης συνόδου, δ' ξέτασις ατο γίνεται παρ' εδικς πιτροπς τς Βουλς κα ψηφίζεται παξ.

ρθρον 55.

Οδεμία ποτροφία δίδεται κ το δημοσίου Ταμείου, οδ' ποζημίωσις δι' οονδήποτε λόγον πολιτικν φορντα τ παρελθόν, συντάξεις δ μοιβα δίδονται μόνον δι νόμου.

ρθρον 56.

Βουλευτς δν καταδιώκεται οδ' πως δήποτε ξετάζεται νεκα γνώμης ψήφου δοθείσης παρ' ατο κατ τν νέργειαν τν βουλευτικν του καθηκόντων.

ρθρον 57.

Βουλευτς δν καταδιώκεται οδ συλλαμβάνεται

ρθρον 58.

Ο βουλευτα μνύουσι πρ τς νάρξεως τν καθηκόντων ατν ν τ βουλευτηρί κα ες δημοσίαν συνεδρίασιν τν ξς ρκον «μνύω ες τ νομα τς γίας κα μοουσίου κα διαιρέτου Τριάδος ν φυλάξω πίστιν ες τν Πατρίδα κα ες τν Συνταγματικν πατον ρμοστήν, πακον ες τ Σύνταγμα κα ες τος Νόμους τς Πολιτείας κα ν κπληρώσω εσυνειδήτως τ καθήκοντά μου.»

λλόθρησκοι βουλευτα ντ τς πικλήσεως «μνύω ες τ νομα τς γίας κα μοουσίου κα διαιρέτου Τριάδος» ρκίζονται κατ τν τύπον τς δίας ατν θρησκείας.

ρθρον 59.

Βουλ προσδιορίζει δι κανονισμο πς θέλει κπληρο τ καθήκοντά της.

ρθρον 60.

καστος βουλευτς ντιπροσωπεύει λόκληρον τν Νσον κα οχ μόνον τν κλογικν περιφέρειαν κ τς ποίας κλέγεται.

ρθρον 61.

ριθμς τν Βουλευτν κάστης κλογικς

ρθρου 62.

Ο βουλευτα κλέγονται κατ τριετίαν.

ρθρον 63.

Δι ν κλεχθ τις βουλευτς πρέπει ν ναι πολίτης Κρς ν πολαύ π διετίας τν πολιτικν κα στυκν του δικαιωμάτων, ν χ συμπεπληρωμένον τ εκοστν πέμπτον τος τς λικίας του κα ν χ τ π το κλογικο Νόμου ριζόμενα λοιπ προσόντα.

ρθρον 64.

Τ καθήκοντα το βουλευτο εναι συμβίβαστα πρς τ το Δημάρχου, τ το μμίσθου δημοσίου, στρατιωτικο δημοτικο παλλήλου, τ το ντιπροσώπου παλλήλου ξένου Κράτους κα τ τν θρησκευτικν λειτουργν.

ρθρον 65.

βουλευτς δν δύναται πρ τς λήξεως τς βουλευτικς περιόδου κα ξ μνας μετ' ατν ν διορισθ ες μμισθον δημοσίαν δημοτικν θέσιν.

ρθρον 66.

ξέλεγξις τν μφισβητουμένων βουλευτικν κλογν γίνεται π τς λομελείας τν δύο φετείων συνερχομένων ν Χανίοις π τν Προεδρείαν το ρχαιοτέρου τν Προέδρων.

ρθρον 67.

Βουλ σύγκειται κ βουλευτν κλεγομένων π τν χόντων δικαίωμα πρς τοτο πολιτν δι' μέσου καθολικς κα μυστικς δι σφαιριδίων ψηφοφορίας. Α βουλευτικα κλογα διατάσσονται κα νεργονται συγχρόνως κα ν μι μέρ καθ' λην τν Χώραν.

ρθρον 68.

Βουλ κλέγει κ τν βουλευτν κατ τν ναρξιν κάστης βουλευτικς συνόδου, τν Πρόεδρον, τος ντιπροέδρους κα τος Γραμματες ατς.

ρθρον 69.

Βουλ κτελε δι το Προέδρου της τν δίαν ατς στυνομίαν. Πρόεδρος μόνον δύναται ν δώσ διαταγς ες τν φρουρν το βουλευτηρίου.

Οδεμία νοπλος δύναμις δύναται ν εσέλθη ντς το βουλευτηρίου νευ συνεναίσεως το Προέδρου.

ρθρον 70.

Ο κπληρώσαντες τ χρέη των βουλευτα λαμβάνουσιν κ το Δημοσίου Ταμείου ποζημίωσιν δι' κάστην μν τακτικν Σύνοδον δραχ. κτακoσίας δι' κάστην δε κτακτον τετρακοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Περί Συμβούλων

ρθρον 71.

Ο Σύμβουλοι χουσιν λευθέραν εσοδον ες τς συνεδριάσεις τς Βουλς κα κούονται σάκις ζητήσωσι τν λόγον ψηφοφοροσι δ μόνον ἐὰν εναι μέλη ατς. Βουλ δύναται ν παιτήσ τν παρουσίαν τν Συμβούλων.

ρθρον 72.

Ποτ διαταγ το πάτου ρμοστο γγραφος προφορικ δν παλλάττει τς εθύνης τος Συμβούλους.

ρθρον 73.

Βουλ χει τ δικαίωμα ν κατηγορ νώπιον Εδικο Δικαστηρίου τν Σύμβουλον στις κ προθέσεως:

αʹ. Προσυπέγραψεν ξετέλεσε διάταγμα το πάτου ρμοστο, δι' ο παρεβιάσθη διάταξις τις το Συντάγματος τν νόμων τν εντολ τς νομοθετικς ξουσίας κδεδομένων διαταγμάτων το πάτου ρμοστο.

βʹ. ξετέλεσε διάταγμα το πάτου ρμοστο μ προσυπογεγραμμένον π το ρμοδίου Συμβούλου διέταξε τν κτέλεσιν τοιούτου διατάγματος.

γʹ. ξέδωσεν ξετέλεσεν πόφασιν διαταγήν, δι' ς παραβιάζεται διάταξις το Συντάγματος τν νόμων ή τν ντολ τς νομοθετικς ξουσίας κδεδομένων διαταγμάτων το πάτου ρμοστο, διέταξε τν κτέλεσιν τοιαύτης ποφάσεως διαταγς.

δʹ. Παρέλειψε ν κτελέσ διάταξιν το Συντάγματος τν νόμων τν ντολ τς νομοθετικς ξουσίας κδεδομένων διαταγμάτων το πάτου ρμοστο, ν διατάξ τν κτέλεσιν τοιαύτης διατάξεως.

εʹ. Συνυπέγραψε πρς κύρωσιν ς νόμου τς Πολιτείας, πρξιν μ ψηφισθεσαν π τς Βουλς, κατ τ ν τ Συντάγματι πρς κατάρτισιν τν νόμων ρισμένα κα δημοσίευσε τοιαύτην πρξιν διέταξε τν κτέλεσιν ατς.

ρθρον 74.

Κατηγορεται σαύτως π τς Βουλς νώπιον το Εδικο Δικαστηρίου Σύμβουλος στις κατ τν νέργειαν τν αυτο καθηκόντων.

αʹ. Παρεβίασε ποινικήν τινα διάταξιν τν κειμένων νόμων, ς παράβασις κολάζεται δι ποινς εγκληματικς πανορθωτικς.

βʹ. Κα χωρς ν παραβιάσ ρητν διάταξιν το Συντάγματος τν νόμων τν ντολ τς νομοθετικς ξουσίας κδεδομένων διαταγμάτων το πάτου ρμοστο, βλαψεν κ προθέσεως δι πράξεως παραλέιψεως ατο τ συμφέροντα τς Πολιτείας.

ρθρον 75.

πιτρέπεται ποινικ καταδίωξις κατ το Συμβούλου ἐὰν οτος ξ συγγνώστου μελείας παρέβη δι πράξεως παραλείψεως ατο τς διατάξεις το Συντάγματος τν νόμων, τν ντολ τς νομοθετικς ξουσίας κδεδομένων διαταγμάτων το πάτου ρμοστο, κα κ τούτου προλθε βλάβη ες οσιώδη συμφέροντα τς Πολιτείας.

ρθρον 76.

Σύμβουλος μ μετάσχων ες τν διάπραξιν τν νωτέρω δικημάτων, εθύνεται οχ' ττον ς συναυτουργς ἐὰν συννεσεν ες ατ δι πράξεως το Συμβουλίου φερούσης τν αυτο πογραφήν.

ρθρον 77.

Σύμβουλος παλλάσσεται τς εθύνης δι τς ν τος προηγουμένοις ρθροις ριζομένας παραβάσεις, ἐὰν παράβασις προλθεν κ συγγνωστς κα δεδικαιολογημένης πλάνης περ τν κριβ ννοιαν το παραβιασθέντος Νόμου.

ρθρον 78.

π ξιοποίνων πράξεων παραλείψεων, ς ο κείμενοι νόμοι χαρακτηρίζουσιν ς πλημμελήματα κακουργήματα κα ατινες δύναται ν διαπραχθώσιν, ετε π παντς διώτου, ετε π μόνων τν δημοσίων λειτουργν, ετε π' μφοτέρων, Σύμβουλος, στις πέπεσεν ες ατς κατ τν κτέλεσιν τν καθηκόντων του, τιμωρεται μ τν ποινήν, ν ο ερημένοι νόμοι καταγιγνώσκουσι κατ τοιούτων πράξεων παραλείψεων.

ρθρον 79.

π πάσης παραβάσεως το Συντάγματος τν νόμων, κατ τν κτέλεσιν τν καθηκόντων το Συμβούλου, κατ τς ποίας δν καταγιγνώσκεται π το νόμου ρητ ποιν, παραβάτης Σύμβουλος τιμωρεται μ φυλάκισιν π τριν μηνν μέχρι δύο τν κα χρηματικν ποινν μέχρι πεντάκις χιλίων δραχμν, ν νήργησεν κ προθέσεως· μ φυλάκισιν δ μέχρις ξ μηνν χρηματικν ποινν μέχρι πεντάκις χιλίων δραχμν ἐὰν νήργησεν ξ συγγνώστου μελείας.

ρθρον 80.

νοχός τινος τν ν ρθρ 74 δ. β′. ριζομένων παραβάσεων τιμωρεται μ φυλάκισιν δύο μηνν μέχρις νς τους.

ρθρον 81.

σάκις τ δίκημα δι Σύμβουλος κατεδικάσθη, διεπράχθη κ προθέσεως, καταδίκη συνεπάγεται τν π τριν μέχρι δέκα τν στέρησιν τν πολιτικν δικαιωμάτων το καταδικασθέντος.

ρθρον 82.

καταδίκη το Συμβούλου δι πρξιν παράλειψιν προελθοσαν ξ' συγγνώστου ατο μελείας, συνεπάγεται τν π δύο μέχρι πέντε τν πώλειαν τς κανότητος το καταδικασθέντος πρς νάληψιν δημοσίου μμίσθου ξιώματος.

ρθρον 83.

Τ ξιόποινον τν νωτέρω δικημάτων ξαλείφεται δι τς παραγραφς μετ τν λξιν δύο τακτικν βουλευτικν συνόδων φ ς πεμακρύνθη τς πηρεσίας Σύμβουλος.

ρθρον 84.

Τ εδικν Δικαστήριον ποτελοσιν Πρόεδρος το ν Χανίοις νωτάτου Δικαστηρίου, ς Πρόεδρος το Εδικο Δικαστηρίου, κα ξ λλα μέλη, λαμβανόμενα δι κληρώσεως, μεταξ τν πομένων, πρ τς κατηγορίας διωρισμένων προσώπων, τοι τν Εσαγγελέων, ντιεισαγγελέων κα τν δικαστν τν φετείων κα τν προέδρων κα εσαγγελέων τν Πρωτοδικν.

κλήρωσις γίνεται νώπιον το Προέδρου τς Βουλς ν δημοσί συνεδριάσει.

Μέχρι τς κδόσεως εδικο περ τούτου νόμου, τ τς διαδικασίας νώπιον τς Βουλς κα το Εδικο Δικαστηρίου κανονίζονται δι το π ριθμν ΦΗΣΤʹ. το 1876 περ εθύνης πουργν λληνικο νόμου.

ρθρον 85.

κατ το Συμβούλου κα πρ το δικηθέντος πολιτικ γωγ περ ποζημιώσεως, ες ν παρέχουσιν φορμν τ ν τος νωτέρω ρθροις ναφερόμενα δικήματα, εσάγεται μόνον νώπιον τν πολιτικν Δικαστηρίων, κα κδικάζεται κατ τς διατάξεις το κοινο δικαίου.

ρθρον 86.

πατος ρμοστς δύναται ν' πονείμ χάριν ες Σύμβουλον καταδικασθέντα κατ τς νωτέρω διατάξεις, μόνον π τ συγκαταθέσει τς Βουλς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Περ Δικαστικς ξουσίας

ρθρον 87.

Δικαιοσύνη πονέμεται π δικαστν διοριζομένων συμφώνως πρς τν δικαστικν ργανισμόν.

ρθρον 88.

Οδες τν ν τος γχωρίοις δικαστηρίοις πηρετούντων δικαστν εσαγγελέων διορίζεται νευ προτάσεως, οδ μετατίθεται νευ γνωμοδοτήσεως, οδ παύεται προσωρινς ριστικς νευ ποφάσεως το Συμβουλίου τς Δικαιοσύνης, ποτελουμένου π τν πρόεδρον, τν Εσαγγελέα κα τρία τν μελν το ν Χανίοις φετείου.

ξαιρονται ο πρόεδροι κα ο Εσαγγελες τν φετν. δικαστικς ργανισμς θέλει κανονίσει τν τρόπον το διορισμο κα τς παύσεως τούτων.

ρθρον 89.

μεδαπο προέδροι, δικαστα κα Εσαγγελες καθίστανται μόνιμοι μα τ διορισμ των μ δυνάμενοι ν παυθσιν ριστικς εμ δι τος πομένους λόγους.

1) Μετ τριπλν τελεσίδικον πειθαρχικν τιμώρησιν π πολυμελος δικαστηρίου, ν μία τολάχιστον ες προσωρινν πασιν.

2) Μετ τελεσίδικον καταδίκην ες ποινν τολάχιστον φυλακίσεως ξ μηνν.

3) Μετ τελεσίδικον καταδίκην ες ποινν νεκα πράξεως ναγομένης ες τν δημοσίαν πηρεσίαν των κα τιμωρουμένης ς πλημμελήματος π τος ποινικος νόμους.

4) Μετ τελεσίδικον καταδίκην νεκά τινος τν ν ρθρ 22 το ποινικο νόμου πράξεων.

5) Μετ νικανότητα ες κτέλεσιν το καθήκοντος πελθοσαν νεκα γήρατος νιάτου νοσήματος. προσωριν πασις δν δύναται ν περβ τος ξ μνας.

ρθρον 90.

Τ πολιτικ δικήματα κα τ το τύπου, πλν τν φορώντων ες τν διωτικν βίον, δικάζονται π νόρκων.

ρθρον 91.

Δικαστικα επιτροπα κα κτακτα δικαστήρια, φ' οονδήποτε νομα δν πιτρέπονται ν συσταθσιν.

ρθρον 92.

Οδν δικαστήριον, οδεμία διακιοδοσία το μφισβητούμενου διοικητικο δύνανται ν πάρξωσιν νευ εδικο Νόμου. Μέχρι τς κδόσεως νόμων σχύουσιν ο υφιστάμενοι περ διοικητικς δικαιοδοσίας.

ρθρον 93.

δρύεται κα δεύτερον φετεον ν ρακλεί μ περιφέρειαν τος Νομος Ηρακλείου κα Λασηθίου.

δικαστικς ργανισμς δύναται ν κανονίσ τν σύστασιν κυρωτικο.

ρθρον 94.

Α συνεδριάσεις τν δικαστηρίων εναι δημόσιαι κτς ταν τ δικαστήριον χάριν τν χρηστν θν κα τς κοινς εταξίας διατάξ δι' ποφάσεώς του τν κεκλεισμένων τν θυρών συζήτησιν.

ρθρον 95.

Πσα πόφασις πρέπει ν εναι τιολογημένη κα ν παγγέληται ν δημοσί συνεδριάσει.

ρθρον 96.

Τ δικαστήρια φείλουν ν μ φαρμόζουν νόμον ντισυνταγματικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περ ξελεγκτικς πηρεσίας

ρθρον 97.

Εδικς νόμος ψηφισθησόμενος κατ τν μέσως προσεχ σύνοδον τς Βουλς θέλει συστήσει πηρεσίανπιθεωρήσεως κα ξελέγξεως τν δημοσίων πολόγων κα τς διαχειρίσεως τν νομικν προσώπων το δημοσίου δικαίου· ς ργανωτς κα προϊστάμενος τς πηρεσίας ταύτης δύναται ν διορισθ κα μ θαγενής. Οτος ς κα πάντες ο μέλλοντες ν' σκσι τν πηρεσίαν ταύτην θ πολαύωσι τς μονιμότητος ς πολαύουσιν ο δικαστικο λειτουργοί, δ μισθς ατν ριζόμενος ν τ νόμ κατ τν χρόνον τς ναλήψεως τν καθηκόντων των δν δύναται ν λαττωθ, διαρκούσης τς πηρεσίαν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Περ τς Διοικήσεως

ρθρον 98.

καστος νομς ποτελε διον νομικν πρόσωπον.

ν κάστ νομ θέλει συσταθ νομαρχιακν συμβούλιον πως βουλεύηται κα ποφασίζ περ τν διαίτερων ναγκν κα τν συντελούντων ες εημερίαν το νομο.

Τ νομαρχιακ συμβούλια θέλουσιν χει τν διάθεσιν τν πόρων ος θελεν ρίσει νομοθετικ ξουσία πρς θεραπείαν τν διαιτέρων ναγκν το νομο κα θέλουσιν πολαύει το δικαιώματος το πιβάλλειν κα πρόσθετον φορολογίαν δι' ρισμένας εδικς νάγκας το νομο, ντς τν ρίων τινα θ κανονίζ κάστοτε νομοθετικ ξουσία.

Τ ατ σχύει κα περ τν δήμων.

ρθρον 99.

Τ νομαρχιακ συμβούλια κα α κοινοτικα κα δημοτικα ρχα εσν αρεταί, α τελευτααι δ' αται δι' μέσου καθολικς κα μυστικς ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Περ τν δημοσίων παλλήλων

ρθρον 100.

π τ βάσει προσόντων κα το θεσμο το διαγωνισμο εδικς νόμος θέλει κανονίσει τ το διορισμο κα τς προαγωγς τν δημοσίων παλλήλων, πλν τν ξαιρέσεων ν μνεία γενήσεται ν τος νόμοις, προτιμωμένων μεταξ σοδυνάμων τν προσωπικς πηρεσίας προσενεγκόντων τ πατρίδι.

ατς νόμος θέλει κανονίσει τν τρόπον κα τος λόγους τς παύσεως κα μεταθέσεως τν ατν παλλήλων κα τν σύστασιν ποπτικο Συμβουλίου, ποτελουμένου κατ πλειονοψηφίαν κ δικαστικν λειτουργν, περ θ' ποφασίζ περ τς παύσεως τν πολαυόντων τς μονιμότητος υπαλλήλων.

Ο καταδικασθέντες μετ τν 8 Δεκεμβρίου 1898 ες ποινν κοινο κακουργήματος πλημμελήματος κ τν ν τ ρθρ 22 το Ποινικο νόμου ναφερομένων ες φυλάκισιν περβαίνουσαν τ ν τος δν δύνανται π' οδενί λόγ ν γίνωσιν μμισθοι δημόσιοι δημοτικο πάλληλοι.

ρθρον 101.

Οδεμία προηγουμένη δεια τς διοικητικς ρχς παιτεται πρς καταδίωξιν τν δημοσίων κα δημοτικν παλλήλων δι τς περ τν πηρεσίαν ξιοποίνους πράξεις ατν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

Περ ναθεωρήσεως

ρθρον 102.

Α διατάξεις το παρόντος Συντάγματος πόκεινται ες ναθεώρησιν μετ ξαετίαν, σάκις Βουλ δι τν δύο τρίτων το ριθμο τν μελν ατς ζητήσ τοτο δι' δίας πράξεως, ριζούσης τς ναθεωρητέας διατάξεις.

ρθρον 103.

ποφασισθείσης κατ τ προηγούμενον ρθρον τς ναθεωρήσεως, διαλύεται ατοδικαίως φεστσα Βουλ κα συγκαλεται νέα, τις δι' πολύτου πλειοψηφίας το λου ριθμο τν μελν ατς ποφασίζει περ τν ναθεωρητέων διατάξεων, περιοριζομένη, ς πρς τν συντακτικήν της ξουσίαν, ντς τν ρίων το προγράμματος περ κανόνισεν προηγουμένη Βουλ δι τς περ ναθεωρήσεως πράξεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

Εδικα Διατάξεις

ρθρον 104.

πατος ρμοστς διορίζει κα παύει τος Καδδες κ τν περιβεβλημένων τν πνευματικήν των δικαιοδοσίαν π το Σεϊχουλισλάμη κα ρκισμένων τν θρησκευτικν ατν ρκον νώπιον ατο· κατ τν νάληψιν δ τν καθηκόντων των θ ρκίζωνται σαύτως ρκον πίστεως ες τν Κρητικν Πολιτείαν.

πίσης διορίζει κα παύει τος Μουφτδες τ ποδείξει τς οκείας Μουσουλμανικς Δημογεροντίας.

εροδκαι κα Μουφτδες δύναται ν σι κα λλοδαποί.

Άρθρον 105.

Ες τν δικαιοδοσίαν τν εροδικν πάγονται πλν τν καθαρς θρησκευτικν λειτουργιν κα α ξς κόμη ποθέσεις τν Μουσουλμάνων.

αʹ.) Α φορσαι ες τν σύστασιν διάλυσιν γάμου ες τς συνεσττος το γάμου προσωπικς τν συζύγων σχέσεις.

βʹ.) Α αντικείμενον χουσαι τν νατροφν νηλίκων.

γʹ.) κ το νόμου πηγάζουσα ποχρέωσις προσώπου τινς πρς διατροφν λλου.

δʹ.) Α περ κληρονομίας δίκαι ς κα α περί διαδοχς ες τν διαχείρισιν κληροδοτήματος βακουφικο.

ν περιπτώσει καθ' ν τ κληρονομικν ζήτημα ναφυ παρεμπιπτόντως ν τέρ δίκ, τε κατ τν περ κληρονομίας δίκην εναι τις νδιαφερόμενος μ Μουσουλμάνος, κδίκασις γίνεται π' εθείας π τν τακτικν Δικαστηρίων.

ν πάσ περ κληρονομίας Μουσουλμάνου δίκ φαρμόζεται νόμος το κληρονομουμένου, τοι τ ερν Δίκαιον, μετ τν τροποποιήσεων σας εσήγαγεν ες τοτο π' ριθμν 434 νόμος κα τηρουμένης τς φαρμογς τς διατάξεως το ρθρου 2 το παρόντος Συντάγματος.

Α κατ τ δάφια γʹ. κα δʹ. κδιδόμεναι ποφάσεις τν εροδικν φεσιβάλλονται νώπιον τν τακτικν δικαστηρίων.

ναγκαστικ κτέλεσις πάσης ποφάσεως τν εροδικν πόκειται ες τ τακτικ δικαστήρια.

ρθρον 106.

Ο εροδίκαι χουσι τ δικαίωμα το διορισμο κα τς παύσεως τν Θρησκευτικν λειτουργν, π προτάσει τν οκείων δημογεροντιν.

Α μουσουλμανικα δημογεροντίαι κλέγονται π τν μουσουλμάνων κλογέων τς οκίας περιφερείας δι' μέσου καθολικς κα μυστικς ψηφοφορίας, διορίζουσι δ κα παύουσι τος διευθυντς τν μουσουλμανικν θρησκευτικν δρυμάτων κα τ λοιπν προσωπικν ατν.

π προτάσει τν ατν δημογεροντιν διορίζονται συμφώνως τος Νόμοις, ο διευθυντα κα τ λοιπν διδάσκον προσωπικν τν μουσουλμανικν σχολείων.

Α ατα δημογεροντίαι θ χουν δικαίωμα γνωμοδοτήσεως κατ τν σύνταξιν το προγράμματος τν ατν σχολείων.

Τ τς πιτροπείας, κηδεμονίας κα χειραφεσίας τν νηλίκων νήκουσιν ες τς Μουσουλμανικς Δημογεροντίας κατ τς διατάξεις τν Νόμων.

ρθρον 107.

λα τ βακουφικ κτήματα οασδήποτε κατηγορίας γειναν κτήματα τελείας διοκτησίας ες χερας τν κατ τν δημοσίευσιν το Συντάγματος, το 1899 νομίμων κατόχων ατν κα τν καθολικν κα εδικν διαδόχων των.

ξαιρονται τς διατάξεως ταύτης τ κατ τν δημοσίευσιν το Συντάγματος το 1899.

1) πρόσοδα εαγ καθιδρύματα.

2) Κτήματα τν ποίων χρσις ενε καθιερωμένη πέρ θρησκευτικο λειτουργήματος.

3) Προσοδοφόρα μονοτελ κτήματα τν ποίων οχ μέρος λλ' λόκληρος μέν πρόσοδος ενε προσδιωρισμένη κατ τς διατάξεις το φιερωτο ες ξυπηρέτησιν εαγος σκοπο, μουτεβελς δ κατ τς ατς διατάξεις ενε οχ τομικς ρισμένον πρόσωπον, λλ' κάστοτε ντιπρόσωπος νομικο προσώπου θρησκευτικο δρύματος κάτοχος θρησκευτικο λειτουργήματος, χωρς ν χ οτος τομικς δικαίωμα π τν προσόδων τν κτημάτων τούτων.

Ο ξουσιαστα τν π διτελεί κατεχομένων κτημάτων (τζαρετεϊνλ) κα τν ποκειμένων ες μίσθωμα κατ' ποκοπν (μουκατααλ) φείλουσι ν καταβάλλωσι πρς τν διεύθυνσιν τν Μουσουλμανικν δρυμάτων ποζημίωσην δι τ νεκα τς τροπς ταύτης καταργούμενον τέλος συμφώνως πρς τς διατάξεις το π' ριθμ. 422 νόμου.

Ο κάτοχοι τν μονοτελν βακουφικν κτημάτων σα γένοντο κτήματα τελείας διοκτησίας φείλουσι ν καταβάλλωσιν ποζημίωσιν ες τν διεύθυνσιν τν Μουσουλμανικν δρυμάτων δι τ βαρύνοντα ατ συμφώνως πρς τος ρους τς φιερώσεως τέλη κεφαλαιοποιουμένης τς ξίας τούτων π 9% πλν τούτου φ' ν κτημάτων πρ το 1897 τ φκάφιον νομίμως λάμβανε τ ¼ τ 1/16 π το περισσεύματος τν εσοδημάτων, Διεύθυνσις τν Μουσουλμανικν δρυμάτων χει δικαίωμα συγκυριότητος κατ μοίραν σην πρς τ ποσοστν περ, ς ερηται δικαιοτο λαμβάνειν τ φκάφιον κ τν προσόδων μετ τν κ τς λης ξίας το κτήματος φαίρεσιν τς ποζημιώσεως τις ς ερηται θέλει καταβληθ δι τ βαρύνοντα ατ τέλη.

κάτοχος μως τν τοιούτων κτημάτων δικαιοται πρς πόσβεσιν τς συγκυριότητος ταύτης ν πληρώσ τν ξίαν ατς ες τν διεύθυνσιν τν Μουσουλμανικν δρυμάτων. κτίμησις θέλει γίνεσθαι π τ βάσει τς ξίας ν τ κτμα εχε κατ τν δημοσίευσιν το Συντάγματος το 1899.

λλά δι τ μονοτελ βακουφικ κτήματα τ ποα μέχρι τς 18 κτωβρίου 1906 κα ταύτης συμπεριλαμβανομένης χουσι νομίμως μεταβιβασθ ες τρίτους φ' ν τρίτοι χουσι νομίμως γγράψει μέχρι τς ατς χρονολογίας ποθήκην προσημείωσιν χουσιν π' ατν ποκτήσει λλα μπράγματα δικαιώμα, Διεύθυνσις τν Μουσουλμανικν δρυμάτων δι τ ποσοστν το ¼ 1/16 το περισσεύματος τν εισοδημάτων ατν τ ποον τυχν πεχρεοντο ν καταβάλλωσιν ες τ φκάφιον, θ χ προσωπικν μόνον παίτησιν κατ το ρχικο πωλητο κα τν καθολικν ατο διαδόχων μ εθυνομένων τν εδικν διαδόχων.

Κατ' ξαίρεσιν μως μετ το πωλητο συνευθύνονται λληλεγγύως πρς τν Διεύθυνσιν τν Μουσουλμανικν δρυμάτων κα ο εδικο κενοι διάδοχοι οτινες γειναν τοιοτοι πρ το νόμου 422 κα κενοι οτινες ετε πρ ετε μετ τν νόμον 422 ν τ μεταβιβαστικ τίτλ νέλαβον ρητς τοιαύτας ποχρεώσεις.

Οδεμίαν πίσης εθύνην πέχουσι πρς τν Διεύθυνσιν τν Μουσουλμανικν δρυμάτων δι τ ς ερηται ¼ 1/16 ποσοστν κα ο εδικο κείνοι διάδοχοι σοι γειναν τοιοτοι μέχρι τς 24 Νοεμβρίου 1906 συμπεριλαμβανομένης ες μονοτελ βακουφικ κτήματα ς πρς τ ποα κανονίσθη μέχρι τς ατς χρονολογίας τ ποζημιωτέον τέλος π τ βάσει το π' ριθμ. 422 νόμου ετε δι τελεσιδίκου δικαστικς ποφάσεως ετε δι συμβάσεως π' εθείας μετ τς Διευθύνσεως τν Μουσουλμανικν δρυμάτων χούσης προσωπικν μόνον παίτησιν κατ το ρχικο πωλητο κα τν καθολικν ατο διαδόχων.

Τ βακουφικ κτήματα σα κατ τς νωτέρω διατάξεις δν γειναν κτήματα τελείας διοκτησίας δύνανται ν κποινται δεί τς Μουσουλμανικς Δημογεροντίας καθιστάμενα το λοιπο κτήματα τελείας διοκτησίας ες χερας τν γοραστν.

Τ κτήματα τελείας διοκτησίας σα νήκουσι σήμερον ες Μουσουλμανικ Θρησκευτικ δρύματα σα μέλλουσι ν΄ποκτηθσιν ν τ μέλλοντι π' ατν, δν δύνανται ν΄παλλοτριωθσιν ε μ δεί τς Μουσουλμανικς Δημογεροντίας.

ρθρον 108.

Ες τς βουλευτικς κλογς ο Μουσουλμάνοι τν νομν ρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων ποτελοσιν διαιτέρους κλογικος συλλόγους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

Τελικα Διατάξεις

ρθρον 109.

Κρήτη διαιρεται ες πέντε νομούς, θ χ δ πέντε Πρωτοδικεα.

διάταξις ατη δύναται ν μεταβληθ δι νόμου μετ παρέλευσιν ξ τν π τς δημοσιεύσεως το παρόντος Συντάγματος.

ρθρον 110.

μα τ δημοσιεύσει το Συντάγματος, δι διατάγματος το πάτου Αρμοστο, μ χρζοντος τς προσυπογραφς πευθύνου Συμβούλου, διορισθήσονται ο Πρόεδροι, Εσαγγελες κα δικαστα πάντων τν γχωρίων δικαστηρίων. Ο οτω διορισθησόμενοι πολαύουσι τς μονιμότητος κατ τς διακρίσεις τν ρθρων 89 κα 111 το παρόντος Συντάγματος.

ρθρον 111.

Κατ τν πρώτην διετίαν ο Εισαγγελες τν Πρωτοδικν, ο Πρωτοδίκαι, κα ο Ειρηνοδίκαι δύνανται δι' ποφάσεως το Συμβουλίου τς Δικαιοσύνης ν παυθσι κα δι τος πομένους λόγους.

1) Μετ διπλν τελεσίδικον πειθαρχικν τιμώρησιν π πολυμελος δικαστηρίου.

2) Μετ τελεσίδικον καταδίκην ες ποινν τολάχιστον φυλακίσεως τριμήνου.

3) Μετ τελεσίδικον καταδίκην ες ποινν νεκα πράξεως γομένης ες τν δημοσίαν πηρεσίαν των κα τιμωρουμένης ς πλημμελήματος π τος ποινικος νόμους.

4) Μετ τελεσίδικον καταδίκην νεκά τινος τν ν ρθρ 22 τοΠοινικο Νόμου πράξεων, κα·

5) πελθούσης καταργήσεως δικαστικς θέσεως τε περ το πολυτέου κ τν μοταγν ποφασίζει τ Συμβούλιον τς Δικαιοσύνης.

ρθρον 112.

Ο Πρόεδροι, ο Εσαγγελες, κα δύο τν μελν κατέρου τν φετείων δύναται ν εναι πολται λληνες κ τς ν λλάδι νεργο δικαστικς πηρεσίας.

ρθρον 113.

Μέχρις ο δι' εδικο νόμου ψηφισθησομένου κατ τν προσεχ σύνοδον τς Βουλς, κανονισθσι τ τς ργανώσεως κα λειτουργίας τν ρκωτν δικαστηρίων κα το ν ρακλεί δρεύοντος φετείου ς κα το Πρωτοδικείου Σφακίων θέλουσιν τατα κανονισθ δι διατάγματος το πάτου ρμοστο κδοθησομένου π προτάσει το Συμβουλίου ατο ναγραφομένης τς ναγκαίας πιστώσεως ες τν προϋπολογισμόν τς χρήσεως 1906-1907.

ρθρον 114.

Δι Διατάγματος το πάτου ρμοστο δύναται ν δοθ πιμίσθιον ες τος ξ λλάδος προσληφθησομένους δικαστικος λειτουργούς.

'ρθρον 115.

Πρς παροχν βοηθημάτων ες πόρους γωνιστς τν παναστάσεων 1866, 1878, 1896 κα 1897, χήρας, ρφανά, τραυματίας τν μαχν ντελς νικάνους πρς ργασίαν, θ' ναγράφηται τησία πίστωσις ες τν προϋπολογισμν τς Νήσου ποσν μ περβανον τς 70000 δραχμν. Πσα κράτησις πρς αξησιν το ποσο τούτου παγορεύεται. Εδικς Νόμος θέλει ρίσει κα κατατάξει τος δικαιουμένους ες βοήθημα.

μα τ δημοσιεύσει το παρόντος Συντάγματος παύει σχς τν σχετικν Νόμων περ βοηθημάτων τν γωνιστν, χηρν, ρφανν κα τραυματιν κα τν π τ βάσει τούτων κδοθεισν ποφάσεων το Συμβουλίου το γεμόνος κα τν πιτροπειν τν γωνιστν.

Εδικς νόμος δύναται ν κανονίσ τν πονομν ριστείων ες τος πολιτικος κα στρατιωτικος γωνιστς τν παναστάσεων τν 1866, 1878, 1896 κα 1897.

ρθρον 116.

ξουσιοδοτεται Κυβέρνησις να δι προσωρινν νομοθετικν Διαταγμάτων προβ ες τν μεταρρύθμισιν τς Χωροφυλακς κα τν σύστασιν κα τν διοργάνωσιν τς Πολιτοφυλακς, παρεχομένης πρς τούτο τς ναγκαίας πιστώσεως.

ρθρον 117.

ξουσιοδοτεται Κυβέρνησις ν διαπραγματευθ κα συνάψ δάνειον 9,300,000 δραχμν παρέχουσα τς ναγκαίας σφαλείας μ τόκον μέχρι 4%, συμπεριλαμβανομένου, ν ναντί δ περιπτώσει ν ποβάλ τν περ τούτου σύμβασιν ες τν προσεχ Βουλν πρς κύρωσιν.

κ το δανείου τούτου διατεθήσεται τ ναγκαον ποσν πως μετ το ν τος ταμείοις πάρχοντος πολοίπου κ τν εσπράξεων το προσθέτου τελωνειακο δασμο συμπληρωθ ποσν 5000000, περ θέλει χρησιμοποιηθ πρς λοσχερ ξόφλησιν τν ποζημιώσεων τν παναστάσεων το 1896 κα 1897 δι τς πληρωμς ναλόγου ποσοστο ες τος θαγενες κα τος πολίτας λληνας, ν α ζημίαι νεγνωρίσθησαν π τν ρμοδίων κτιμητικν πιτροπειν.

Τ πόλοιπον ποσν θέλει χρησιμοποιηθ δι τν κτέλεσιν δημοσίων ργων κατ ξηρν συγκοινωνίας συμφώνως πρς τος ψηφισθησόμενους εδικος νόμους παρ τς Βουλς κατανεμομένου το ποσο τούτου κατ Νομος κα ναλόγως το πληθυσμο κα τς κοινς φελείας.

ρθρον 118.

πρόσθετος τελωνειακς δασμς 3% θ ξακολουθήσ τ συναινέσει τν Μ. Δυνάμεων εσπραττόμενος κα ν τ μέλλοντι ξουσιοδοτουμένης τς Κυβερνήσεως πως ζητήσ τν συγκατάθεσιν ατν πρς αξησιν ατο.

ρθρον 119.

ταν παραστ ρα ν ρωτηθ Κρητικς λας περ τς τελικς ατο ποκαταστάσεως ἐὰν μν πάρχ κλελεγμένη Βουλ θέλει πράξ τοτο ατή, ἐὰν δ μ θ συγκαλται πρς τοτο προηγηθείσα Βουλ κα ν περιπτώσει διελύθη ατη κα ξέπνευσεν χρόνος τς βουλευτικς περιόδου.

ρθρον 120.

Τ σύστημα τς δι σφαιριδίων ψηφοφορίας δύναται ν τροποποιηθ δι' πλο Νόμου, μετ πάροδον ξαετίας π τς δημοσιεύσεως το παρόντος Συντάγματος.

ρθρον 121.

πρώτη τακτικ σύνοδος τς Βουλς θέλει συνέλθει τν 1 Ιουλίου 1907. Βουλ κατ τν προσεχ ατς Σύνοδον δύναται ν μεταβάλ τν ν τ παρόντι Συντάγματι ρισμένον χρόνον τς νάρξεως τς τακτικς βουλευτικς συνόδου.

ρθρον 122.

Τ Σύνταγμα το 1899 κα πσαι α διατάξεις τν κειμένων νόμων κα διαταγμάτων, α ντικείμεναι ες τ παρν Σύνταγμα, καταργονται.

ρθρον 123.

Τ παρν Σύνταγμα θέλει σχύσει π τς δημοσιεύσεώς του, τήρησις δ' ατο φίεται ες τν φιλοπατρίαν τν Κρητν.

Βʹ.) Παραγγέλλομεν πάσας τς δικαστικάς, πολιτικς κα στρατιωτικάς τς Πολιτείας ρχς κα πάντας ν τηρσιν παρασαλεύτως τ παρν Σύνταγμα.


Τ μέτερον Συμβούλιον θέλει προσυπογράψει κα δημοσιεύσει τ παρόν.

γένετο ν Χανίοις τν γδόην Φεβρουαρίου το χιλιοστο ννεακοσιοστο βδόμου τους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΡ. Α. ΖΑΪΜΗΣ
Μ.Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Ε. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΑΝΤ. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως