25 Ιουλίου 2017

Κρητικά Παλαιογραφικά (Cod. Marcianus Venetus)

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΘΩΜΑΝ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/storia
Βασ. Λιαούρδας
Εις την εκτενή και χρησιμωτάτην εργασίαν του : «Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Αγίου Μάρκου εν Βενετία, κατ' επιλογήν έκ της VI και VII ιταλικής σειράς» ό Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης , επεσήμανεν εις τον κώδικα 915 (8593) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, όστις περιέχει διάφορα κείμενα συλλεγέντα υπό Ιερωνύμου Κονταρίνη, επιγράμματα και όμιλίαν του Μελετίου Βλαστού , προς τον καθολικόν άρχιεπίσκοπον Κρήτης Θωμάν Κονταρίνην .
Ο Θεοτόκης εδημοσίευσε μόνον τα επιγράμματα, με αρκετάς όμως και αυτά παραναγνώσεις. Λόγω του ενδιαφέροντος το οποίον παρέχουν τα έργα του Μελετίου Βλαστού έκδίδω κατωτέρω την άνέκδοτον ώς άνω όμιλίαν του και επανεκδίδω τα επιγράμματα αποκαθιστών τας παραναγνώσεις του Θεοτόκη. Εις το χειρόγραφον, εξ ού ή ενταύθα έκδοσις, δεν λέγεται ρητώς ότι τα επιγράμματα και ή όμιλία είναι έργα του Μελετίου Βλαστού.Το χειρόγραφον, όπερ βεβαίως είναι αυτόγραφον, αναφέρει απλώς «Μελετίου», ό,τι όμως όρθώς ο Θεοτόκης απέδωκεν ταύτα εις τον Μελέτιον Βλαστόν αποδεικνύεται ευχερώς εκ των υπό Ν. Β. Τωμαδάκη συγκεντρωθέντων στοιχείων εις δύο βιβλιογραφικάς μονογραφίας του περί του Μελετίου Βλαστού . Ο Μελέτιος Βλαστός επεδίδετο εις την επιγραμματοποιίαν, τα δε υπό του Μυστακίδου συλλεγέντα επιγράμματα ουδόλως διαφέρουσι τών ενταύθα εκ νέου δημοσιευομένων από τον κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Και τα επιγράμματα και ή όμιλία δεν παρέχουσι ιδιαίτερα ιστορικά στοιχεία αποτελούν όμως ενδιαφέρουσαν πηγήν διά τας σχέσεις τών λογίων Κρητών προς τους καθολικούς εκκλησιαστικούς παράγοντας εν τη νήσω.
Βασ. Λιαούρδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως