27 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΑΙ. Η ΝΗΣΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΙΝ

Εστία, αρ. φύλ. 319, 16.01.1901:
Σπουδαιότατον γεγονς διαδραματίζεται σήμερον ν Κρήτ. 
σκαπάνη κα τ ροτρον τς ερήνης κα τς ενομίας ξαλείφει κ το ραίου τς Κρήτης ρίζοντος τος παισίας μνήμης πύργους της, οτινες μετ τς περιοχς τωνδη πωλονται ς γρο π το Κρητικο Δημοσίου. 
λλοι γρο αματος πρέπει ν θεωρνται ο γρο ατοί, π τν ποίων τ αμαφθονον ρρευσε κα τος πότισε πλουσίως.
μες ν τ λευθέρ λλάδι σήμερον δν εμεθα ες θέσιν ν κτιμήσωμεν τν σπουδαιότητα το γεγονότος, διότι π πολλο ξέλιπον τ προπύργια ατ τς φραγκοκράτιας τς τουρκοκρατίας κα ζσα σήμερον γενε οδν νελήφθη οτε γνώρισε.
κε κάτω μως, ες τν Κρήτην, τν ζωσμένην καθ’ λα τ σημεα της π τ χυρ ατ οκοδομήματα τ γεγονς ενε σπουδαιότατον.
Κρήτη ενε κατάστικτος ξ’ λοκλήρου π πύργους πολεμικος τος ποίουςδιαίτερα τουρκικ πιτελεία σχεδίαζον κα δρυον ες λα τ πίκαιρα σημεα τς δυσηνίου ες τ κελεύσματα το τυράννου μεγαλονήσου.

Κυρίως επεν, κα ο σπουδαιότεροι λλως τε, πύργοι ενε περ τς πόλεις, δι νμποδίζουν τος παναστάτας ν πλησιάζωσι πρς ατς κα τς πολιορκσιν. λλ κα ες τς παρχίας ενε ρκετοί, χρησιμεύοντες, πως κλείεται κε μέσα Τουρκικς στρατός, ταν ο δολοι παναστατοντες τος ξεδίωκον κ τν χωρίων.
Ενε κατασκευασμένοι ο πύργοι οτοι πιστημονικώτατα κα μ λας τς ξιώσεις τς στρατηγικς τέχνης. Μ παχυτάτους τοίχους, λλοι ενε τετράγωνοι κα λλοι στρογγυλοί. λοι χουν τουφεκήθρας κα δύο πατώματα, τ ν ς στρατνα, τ δ’ λλο ς ποθήκην τροφίμων. λοι ενε φωδιασμένοι μ δαταποθήκας κα τ γύρ το πύργου,ταχύσκαπτα χυρώματα, τεχνικώτατα κατεσκευασμένα, μποδίζουν τος πολιορκητς ν πλησιάσουν κα δι δυναμίτιδος νατινάξουν ατν κα τος ντς πολιορκουμένους ες τν έρα.
Ο παναστάται Κρτες γνώριζον τι α ποθκαι τν πύργων τούτων σαν πάντοτε καλς φωδιασμέναι κα τι δι τς πείνης το δύσκολον ν ξαναγκάσωσι τος
πολιορκουμένους ες παράδοσιν. ζήτουν λοιπν ν καταστρέψουν τςδαταποθήκας των κα δι τς δίψης ν πιτύχωσι τν παράδοσιν.
Ο πολιορκούμενοι ες τος πύργους τούτους, κατ τς τελευταίας μάλισταπαναστάσεις, δν σαν μόνον Τορκοι στρατιται, λλ κα Τουρκοκρτες. θέσις των δ δν το πάντοτε παθητική. Πολλάκις ταν βλεπον τι α τάξεις τν πολιορκητν δι διαφόρους λόγους ρατοντο, πετίθεντο κατ τν παρακειμένων χριστιανικν χωρίων κα σφαζον κα πυρπόλουν κα διήρπαζον. λλ πολ συχν ες τος πύργους τούτους κατέφευγον κα οκογένειαι Τουρκικαί, ταν τ χωρίον των
καταλαμβάνετο π τν Χριστιανν.

Ο σπουδαιότεροι πύργοι ερίσκονται περ τ Χανιά. Πολλο ενε ληθιν φρούρια. ξ ατν πύργος τς γυις, το Κερατιδίου κα τς Μαλάξας πεσαν οκτρς κπορθηθέντες π το λληνικο στρατο κα τν παναστατν, πως κα τν Βουκολιν ν τ παρχί Κισσάμου.
κπορθηθέντες παρεδόθησαν ες τ πρ, φο προηγουμένως λεηλατήθησαν τελείως παρ τν παναστατν, οτινες παρέλαβον τς τροφς κα σην το δυνατν ξυλείαν.

Ο διάφοροι οτοι πύργοι τοποθετοντο ες τ κέντρον τς παρχίας κατ σειρν π πικαίρων λόφων ρθούμενοι σχημάτιζον τς βάσεις ζώνης πολεμικς,τις προστάτευεν π πολιορκίας τς πόλεις.

Οτω σχηματίζετο τ περίφημον κορδόνι, μετ το ποίου διαρκς συμπλέκοντο οπαναστάται Κρτες.
κατομμύρια λόκληρα δαπάνησεν Τουρκία, χωρς ν πολογίσωμεν κα τ τδαπάνησεν νετικ πολιτεία δι τν χύρωσιν ταύτην τς νήσου.
Κα πρς κατασκευν τν συχνότατα γγαρεύοντο ο χριστιανοί, κομίζοντες λίθους κτίζοντες τ χυρώματα τατα, π τν ποίων τόσοι θανατώθησαν.
Γύρω τν πύργων τούτων κα π τν γρν ρθονται κόμη σήμερον ξηρολιθιας, τ χυρώματα τν παναστατν Κρητν, τς ποίας τν νύκτα,τοιμαζόμενοι ες πίθεσιν κατ τν πύργων, νήγειρον. Ενε μικρο τοχοι πλάτουςλαχίστου κα τόσου, στε ν προστατεύ τ σμα γονυπετς πυροβολοντοςπαναστάτου, ψους δ μισεως νθρωπίνου ναστήματος. πισθεν ατν ο χριστιανο πολέμουν.
Τ ροτρον κα ατ θ τ νατρέψ κα ο λίθοι των θ χρησιμεύσουν ς λίθοιναθέματος κατ το καθεσττος, τ ποον δημιούργησε τ μέγαρα ατ το τρόμου κα το θανάτου
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως