19 Σεπτεμβρίου 2016

Τάγμα Ιπποτών Κρήτης

«ΤΑΓΜΑ ΙΠΠΟΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
«Προτείνομεν ως ζήτημα υπέρτατου καθήκοντος τιμής, όπως δημιουργηθή ένα έκτακτον τάγμα των Ιπποτών της Κρήτης, δια να τιμηθή με ειδικόν παράσημον κάθε πολίτης και κάθε αξιωματικός που έλαβε μέρος εις την παραδοξοτέραν και ενδοξοτέραν μάχη ν της Ιστορίας, την ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Οι Αγγλοι και οι Ελληνες στρατιώται, οι άνδρες και αϊ γυναίκες της Κρήτης, που έλαβον μέρος εις την θρυλικήν αυτήν μάχην, πρέπει να καταταχθούν ονομαστί εις ένα ειδικόν τάγμα υπεράνθρωπων.
Χωρίς ενισχύσεις και εφόδια, χωρίς τροφήν, αξύριστοι, άυπνοι και άπλυτοι, χωρίς ανάπαυσιν, χάσαντες τους αρχηγούς των μέσα εις την φοβεράν σύγχυσιν της εν ουρανών εν τη θαλασσή και εν τη ξηρά μάχης, χωρίς αντιαεροπορικά τηλεβόλα, γνωρίζοντες το αδύνατον της φυγής των, μη έχοντες κανένα να δέση τας πληγάς των, οι νεκροί αφηνόμενοι άταφοι, πλησίον των ζώντων, βομβαρδιζόμενοι αδιαλείπτως, εξηντλημένοι με τα μάτια κατακόκκινα λιπόσαρκοι εν τω μέσω της μανίας της τρομερός μάχης, εγνώριζον ότι η τύχη των, η ζωή ή ο θάνατος των εξηρτάτο από την εκ του συστάδην μάχην. Μέσα εις το δαιμονιώδες μαρτύριον της αγρίας πάλης, εγνώριζον ότι εμάχοντο κατά Αρμαγεδώνος.
Αυτά είναι τα απίστευτα γεγονότα, τα οποία αντιμετώπισαν οι γενναίοι, οι υπεράνθρωποι αυτοί μαχηταί της φοβέρας μάχης της κολάσεως, την οποίαν μόνο ένας Δάντης θα η δυνατό να περιγράψη.
Γνωρίσαντες οι επικοί αυτοί πολεμισταί τον κατακλυσμόν της ανθρωπινής αγριότητος, αντιμετωπίσαντες μίαν κόλασιν από φλόγας, αίματα και θάνατον, είναι ζήτημα αν θα μπορέσουν πλέον να γνωρίσουν την γαλήνην της ζωής. Πρέπει όμως να δεχθούν την λατρείαν και ευλάβειαν όλων ημών των άλλων, των μικρότερων ανθρώπων, οι οποίοι παρηκολουθήσαμεν την ένδοξον μάχην των και δεν μας μένει τίποτε άλλο παρά να τους στολίσωμεν με δάφνας.
Αλλά αυτό πρέπει να γίνη όταν θα έχωμεν ψυχικήν γαλήνην, δια να μπορούμεν να απονέμωμεν τιμάς, πρέπει να γίνη μετά την πατάπαυσιν των δονήσεων και της μανίας του πυρός και μετά τον τερματισμόν της αιμα-τηράς αγωνίας. Και αυτοί ακόμη οι Γερμανοί θα σηκώσουν το χέρι των, θα σταθούν προσοχή και θα χαιρετίσουν ευλα6ώς τας δαφνοστεφανωμένας κεφάλας των γενναίων, τας κεφάλας εκείνων οι οποίοι αιμόφυρτοι ακόμη τας εκράτουν υψηλά, δεν υπέκυψαν!
Αρθρον εφημερίδος «Χρόνος». Τόκιο, Μάιος 1941

ΠΗΓΗ
Αναδημοσίευση από

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως