22 Απριλίου 2016

Μανούσου Ρ Κούνδουρου ιστορικά αρχεία.Παραπομπές σε ιστορικά αρχεία του Μανούσου Ρ. Κούνδουρου:
Υπόμνημα των χριστιανών της Κρήτης υποβληθέν εις ταςΕυρωπαϊκάς κυβερνήσεις υπό του συναθροισθέντος λαού εν "Κλήμα" και"Κράπη" τη 3 και 10 Σεπτεμβρίου 1895 / Συνταχθέν υπό Μ.[ανούσου]Ρ.[ούσου] Κ.[ούνδουρου]. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Ν. Ταρουσοπούλου,1895.
Συμβολή εις την κρητικήν ιστορίαν : Δύο ανέκδοτοιιστορικαί επιστολαί του Μ. Ρ. Κούνδουρου, προέδρου της επιτροπής τηςμεταπολιτεύσεως και της γεν. επαναστατικής συνελεύσεως των Κρητών / Εκδιδόμεναιυπό Σπυρίδ. Γ. Βαρδάκι ... Εν Χανίοις: Εκ του τυπογραφείου Στ. Ανδρουλακάκι,1902.
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/7/e/9/metadata-181-0000416.tkl&do=250500.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=407&height=624&maxpage=28
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/f/d/8/metadata-244-0000015.tkl&do=285765.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=363&height=543&maxpage=44
 http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/1/5/a/metadata-201-0000001.tkl&do=000182227.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=120

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως