2 Απριλίου 2016

Επαναστατική Συνέλευση Αρχανών , η απόφαση για την καθαίρεση του Βενιζέλου.

Η απόφαση της Επαναστατικής Συνέλευσης των Αρχανώνγια την καθαίρεση του Βενιζέλου.
(Ιστορικό Μουσείο Κρήτης © Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών)

Μια μέρα μετά τα θλιβερά γεγονότα και ενώ ο Βενιζέλος είχε αποχωρήσει με τους φίλους του, πληρεξουσίους των δυτικών επαρχιών της Κρήτης, από τις Αρχάνες, τα εναπομείναντα μέλη της Γενικής Επαναστατικής Συνέλευσης συνεδρίασαν και αποφάσισαν την καθαίρεσή του από το αξίωμα. Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρία του εκ των αντιπροέδρων της Συνέλευσης γιατρού Σάββα Σαββάκη από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, και στην απόφαση αναφέρεται ότι ο Βενιζέλος κηρύσσεται έκπτωτος επειδή «ηρνήθη υπηρεσίαν και απεχώρησεν της έδρας της Συνελεύσεως άνευ ευλόγου αφορμής και άνευ προηγουμένης επί τούτω αποφάσεως». Δηλαδή δεν αναγνωρίζει και δεν καταγράφει τα βίαια γεγονότα και θεωρεί αναίτια την αποχώρηση του Βενιζέλου.

Το έγγραφο της απόφασης, με την οποία σφραγίζεται μια μελανή σελίδα στην ιστορία της επαναστατημένης Κρήτης, υπάρχει στη συλλογή Βούλγαρη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και έχει ως εξής:
«Η Γεν. Επαναστατική Συνέλευσις Κρήτης

Έχουσα υπ’ όψιν ότι ο κ. Ελευθ. Βενιζέλος ως Πρόεδρος αυτής ηρνήθη υπηρεσίαν και απεχώρησεν της έδρας της Συνελεύσεως άνευ ευλόγου αφορμής και άνευ προηγουμένης επί τούτω αποφάσεως, συνεπώς θεωρείται έκπτωτος του αξιώματος του Προέδρου της Συνελεύσεως,

Αποφασίζει:

α) Αφαιρεί από του κ Ελευθερίου Βενιζέλου πάσαν εξουσίαν αναγομένην εις τα καθήκοντα του Προέδρου της Συνελεύσεως και απαγορεύει αυτώ να παρίσταται ή να ενεργή ο,τιδήποτε υπό την ιδιότητά του ταύτην, και

β) Εξουσιοδοτεί ένα εκ των Αντιπροέδρων της Συνελεύσεως όπως διεξάγη πάσαν την υπηρεσίαν του προεδρείου, ανταποκρίνηται προς του κ.κ. Ναυάρχους και όπου άλλοσε δεήσει, εν γένει να διευθύνη τα της Συνελεύσεως μέχρι νεωτέρας επί του προκειμένου αποφάσεως αυτής.

Αντίγραφον του παρόντος εντέλλεται το προεδρείον όπως ανακοινώση τοις κ.κ. Ναυάρχοις, τη εν Αθήναις Κεντρική Επιτροπή, όμοιον δε κοινοποιήση προς τον, ως είρηται απαλλαγέντα των καθηκόντων του Προέδρου της Συνελεύσεως κ. Ελευθέριον Βενιζέλον.

Εψηφίσθη ομοφώνως εν Αρχάναις υπό της Γεν. Επαναστατικής Συνελεύσεως Κρήτης τη 13 Αυγούστου 1897

Δια το ακριβές της αντιγραφής

(Εκ του Γραφείου της Γ. Επαναστατικής Συνελεύσεως)»
(σ.σ.: ακολουθεί μονογραφή πιθανότατα του γιατρού Σάββα Σαββάκη, ο οποίος προήδρευσε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση).
ΠΗΓΗ
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως