10 Αυγούστου 2015

Νικόλαος Σουμερλής ο πλοίαρχος του ατμόπλοιου ( ΕΝΩΣΙΣ)

(Ρήκτες αποκλεισμού)
Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (1866 – 1878)

Ο Σουρμελής υπήρξεν ο τελευταίος των πλοιάρχων, ο οποίος εδοκιμάσθη εις τα επικίνδυνα αυτά ταξίδια. Και όπως ευθύς εξαρχής, όπως και αργότερον κατά την επανάστασιν του 1878, είχεν ορισθή ως μόνιμος κυβερνήτης των σκαφών «Ένωσις» και «Πανελλήνιον», δια τον λόγο δε αυτόν επραγματοποίησε τα περισσότερα (42 τον αριθμόν) εις Κρήτην ταξίδια ανεφοδιασμού, από οιονδήποτε άλλον συνάδελφόν του.
Χαρακτηριστικόν είναι το ακόλουθον έγγραφον, το οποίον απεστάλλη προς αυτόν την επομένην της επιτυχούς ναυμαχίας της «Ένώσεως». Αυτό ίσως αποτελεί και την μοναδικήν (ημί)επίσημον τιμητικήν διακρίσιν που του εγένετο.
«Αθήναι την 3 Δεκεμβρίου 1868
Προς τον Κύριον Ν. Σουρμελήν, πλοίαρχον.
Εις Σύρον.
Αξιότιμε Κύριε,
Γινόμεθα ευχαρίστως ηχώ των αισθημάτων της Κρήτης και του Πανελληνίου, αποδίδοντες υμίν τον οφιλόμενον περιφανή έπαινον δια την εκτέλεσιν των δύο τελευταίων πλόων της Ενώσεως, ήτις υπό την διεύθυνσιν υμών επρόσθεσεν ένδοξον σελίδα εις την ιστορίαν του Ελληνικού Ναυτικού.
Το όνομα της Ενώσεως αχώριστον ήδη από το υμέτερον, θέλει προσφέρει εις το εξής με αίσθημα δικαίας υπερηφάνειας το Ελληνικόν Έθνος.
Παρακαλούντες υμάς να διαβιβάσετε την έκφρασιν θαυμασμού και της ευγνωμοσύνης μας προς όλους τους μηχανικούς, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτας, οίτινες συνεμερίσθησαν μεθ’ υμών τον κίνδυνον και την δόξαν. 
Υποσημειούμεθα
Η εν Αθήναις υπέρ των Κρητών Κεντρική Επιτροπή
Μ. ΡΕΝΙΕΡΗΣ, Γ. ΚΟΜΝΟΣ, ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ».


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως