10 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ «ΤΑ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»Ο τρόπος με τον οποίο οι λογοκριμένες εφημερίδες των Αθηνών κάλυπταν τις εχθροπραξίες στην Μάχη της  Κρήτης είναι χαρακτηριστικός.
Οι συγκρούσεις περιλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά γερμανικά και κοινοπολιτειακά στρατεύματα.
Οι ανταποκρίσεις που δημοσιεύονται περιγράφουν τις σκληρές, αλλά νικηφόρες για τους Γερμανούς μάχες που διεξάγονται στο νησί, λεπτομέρειες για τις απώλειες των Βρετανών, ακόμα και τις ετοιμασίες στον ναύσταθμο της Αλεξάνδρειας για την επισκευή των εκτεταμένων ζημιών στα βρετανικά πλοία, αλλά σχεδόν πουθενά δεν αναφέρονται Έλληνες (είτε μαχητές είτε απλά κάτοικοι).
Ωστόσο, η λογοκριμένη πραγματικότητα είναι τόσο σοβαρή που αναγκάζει τον ίδιο τον να σπάσει αυτό τον αποκλεισμό πληροφόρησης με το «προς τους Κρήτας» ραδιοφωνικό του διάγγελμα…
Θέμα του είναι η δυσάρεστη (και απρόσμενα αιματηρή) έκπληξη που δοκίμασαν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές από την αυθόρμητη αντίσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Κρήτης.
Τσολάκογλου «προς τους Κρήτας» ραδιοφωνικό διάγγελμα:
Κατά την διάρκεια της Μάχη της Κρήτης  η Γερμανία θα διατυπώσει κατηγορίες περί παραβιάσεων της Συνθήκης της Χάγης εκ μέρους Κρητικών πολιτών. Ο διορισμένος «Πρόεδρος» της κατοχικής «κυβέρνησης» στρατηγός  Τσολάκογλου
δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Απευθύνει ένα ραδιοφωνικό διάγγελμα προς τους Κρητικούς, όπως αναφέρει ο Άλτενμπουργκ σε τηλεγράφημά του προ το Βερολίνο, στις 27 Μαΐου 1941:
«Με την πληροφορία ότι κακοποιήθηκαν Γερμανοί αιχμάλωτοι πολέμου από τον ελληνικό πληθυσμό της Κρήτης, ο πρωθυπουργός απηύθυνε το ακόλουθο διάγγελμα προς τον κρητικό λαό:
“Αγαπητοί Κρήτες,

Επληροφορήθην, ότι η συμπεριφορά σας προς αιχμαλώτους Γερμανούς, δεν είναι η αρμόζουσα προς τα διεθνή νόμιμα και εις τον πολιτισμόν μας.

Οι ανδρείοι πολεμισταί, ως είσθε σεις, συμπεριφέρονται με καλωσύνην και ευγένειαν προς τους αιχμαλώτους, ως όλοι μας συμπεριεφέρθημεν άριστα προς άπαντας τους αιχμαλώτους.

Γνωρίζετε καλώς, ότι αι αιχμάλωτοι τυγχάνουν ασυλίας και ιερού σεβασμού ως εκτελούντες το ύψιστον προς την πατρίδα καθήκον των.

Επειδή δε σεις έχετε και το αίσθημα της φιλοξενίας υπεραναπτυγμένον, πρέπει να το επιδείξητε εις τους ανδρείους αντιπάλους, με όλην σας την καρδιά.

Αναλογισθήτε τας βαρείας ευθύνας, που αναλαμβάνετε έναντι της ωραίας Κρήτης, έναντι της ιστορίας και έναντι του πολιτισμού μας.

Συμπεριφερθήτε ευγενώς.

Δεν πρέπει να ξεχωρίσητε σεις, ως μη σεβόμενοι τους αιχμαλώτους.

Στρατηγός Τσολάκογλου

Πρόεδρος Κυβερνήσεως” 
Το διάγγελμα, ύστερα από συνεννόηση με τις στρατιωτικές υπηρεσίες, μεταδόθηκε σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών…
Το κείμενο του διαγγέλματος δημοσιεύθηκε στις αθηναϊκές εφημερίδες της 27ης Μαΐου, αλλά δεν θα είναι η μόνη φωνή που από την κατεχόμενη Ελλάδα θα απευθυνθεί προς τους μαχόμενους στην Κρήτη… 
Οι κάτοικοι της Κρήτης είχαν αμυνθεί, και επρόκειτο να υποστούν τις συνέπειες της εμπλοκής τους με αντίποινα τις μαζικές εκτελέσεις και την καταστροφή χωριών τους...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
Το διάγγελμα απεύθυνε ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος 
«αντιπρόεδρος» της «κυβέρνησης» Τσολάκογλου από τα Χανιά στις 8 Σεπτεμβρίου 1941.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ»
Κρήτες,

Εξουσιοδοτημένος από μέρους της Κυβερνήσεως, απευθύνομαι, προς την εγνωσμένην ιστορικήν φιλοτιμίαν σας εν ονόματι της ιεράς ιδέας της Πατρίδος μας Ελλάδος και σας εξορκίζω να σπεύσητε να καταθέσητε τα όπλα και να επιδοθήτε ως νομοταγείς πολίται εις τα παραγαγωγικά έργα της ειρήνης, εμπιστευόμενοι εν λευκώ εις την βαθείαν δικαιοκρισίαν και την αγαθήν πρόθεσιν των Στρατιωτικών Δυνάμεων κατοχής.

Εάν ήλθα ενταύθα αυτοπροσώπως αψηφών και τους κόπους του ταξιδίου, αλλά και τους κινδύνους, οι οποίοι είναι μοιραίοι υπό τας συνθήκας του πολέμου, το έπραξα παρακινούμενος από εσωτερικήν ψυχικήν προσταγήν πόνου για σας, άτε πιστεύων εν συνειδήσει, ότι είναι άδικον να μένετε ακαθοδήγητοι και αδιαφώτιστοι και να θυσιάζεσθε σκληρώς άνευ σκοπού.
Κρήτες,

Με εγνωρίσατε άλλοτε επί μακρόν διάστημα χρόνου στοργικόν πλησίον σας και βασιζόμενος εις τους αλησμονήτους δεσμούς φιλίας που εσφυγηλατήθησαν με την αγνότητα της επιστήμης μεταξύ μας, αξιώ να με πιστεύσητεκαι να με ακούσητε.

Θα λογίζωμαι κυριολεκτικώς ευτυχής, αν η άδολος και πατριωτική φωνή μου, η απηλλαγμένη οιουδήποτε ταπεινού συμφέροντος, εύρη απήχηση ειλικρινή εις τας καρδίας και τον νουν ολοκλήρου του γενναίου πληθυσμού σας έως τα πέρατα των φαράγγων της ωραίας Νήσου σας. Γνωρίζω τας σπανίας αρετάς σας και διά τούτο εθλίβην ιδιαιτέρως πληροφορούμενος από μακράν τα δεινά, εις τα οποία εκ θεμελιώδους πλάνης περιεπλάκητε.
Ο πόλεμος δια την  Ελλάδα ετελείωσε.

Δεν είναι ώρα να συζητήσωμεν αναλυτικώτερον επί του σημείου αυτού. Το προέχον είναι να ηρεμήσητε σεις και τα σπίτια σας και να ξαναβρήτε την ποθητή γαλήνη, προσαρμοζόμενοι εις την επιβαλλομένην στοιχειώδη λογικήν της πραγματικότητος.

Και η παραμικροτέρα παρέκκλισις από της γραμμής αυτής ισοδυναμεί με έγκλημα, έγκλημα όχι μόνον εις βάρος της Κρήτης, αλλά και της Ελλάδος εν τω συνόλω της. Αναλογισθήτε με ψυχραιμίαν τας φοβεράς συνεπείας της συνεχίσεως μιας παραφοράς, προερχομένης εκ καθαράς υποβολής, μιας παραφοράς, η οποία δύναται να συγχωρηθή μόνον εφ όσον θα υπήρξε παροδική. Είκοσι και πλέον χιλιάδες νέοι βλαστοί της Κρήτης ευρίσκονται μακράν των εστιών των, ενώ οι αγροί των μένουν ακαλλιέργητοι. Σκεφθήτε σοβαρώτερα την τραγωδίαν αυτών των παιδιών, των παιδιών σας, που αναμένουν εις τας Αθήνας και τον Πειραιά επί τόσους μήνας και που θα επανέλθουν κοντά σας μόνον μόλις θελήσητε σεις να εμπεδωθή μια τάξις εγγυωμένη αδιατάρακτον κοινωνικήν ζωήν εις την μεγαλόνησον.
Κρήτες

Αποβλέπων εις την ανωτέραν σκοπιμότητα της θερμής και ασβέστου αγάπης προς την χώραν μας, δύναμαι να σας εμπιστευθώ ότι λόγοι υπερτέρου χρέους προς Αυτήν έχουν φέρει και εμέ μέχρι της εξουσίας, η άσκησις της οποίας ουδέποτε εις τον βίον μου απετέλεσεν πειρασμόν, ώστε να απομακρυνθώ της κυρίας μου ενασχολήσεως, εξ ης έχετε λάβει την ευκαιρίαν άλλοτε νʼαντιληφθήτε εκ του σύνεγγυς, ότι και υλικά και ηθικά κέρδη εποριζόμην άφθονα. Αλλά η περίοδος, ην διανύει το Έθνος είναι η κρισιμωτάτη της μακραίωνος ιστορικής του διαδρομής. Είμεθα υποχρεωμένοι όλοι ανεξαιρέτως οι Ελληνες (μικροί και μεγάλοι) να τείνωμεν χείρα βοηθείας εις τον τόπον δια να εξέλθη όσον το δυνατόν ολιγώτερον πληγωμένος από την περιπέτειαν αυτήν.
Κάτι ανάλογον απαιτώ και από σας,

Μη παρασύρεσθε από παράλογον φανατισμόν προπαγάνδας, μην αφήνετε εαυτούς και τους γνωστούς σας και τους οικείους σας να πίπτουν θύματα συνθημάτων τεχνητών και ξένων προς το αληθές συμφέρον μας, διότι εις την ουσίαν δια της στάσεως αυτής επιφέρετε αποτέλεσμα όλως αντίθετον προς το επιδιωκόμενον.

Βεβαιωθήτε προ παντός ότι η σημερινή κατοχή είνε εντελώς πρόσκαιρος, υπαγορευθείσα αποκλειστικώς και μόνον εκ λόγων πολεμικής σκοπιμότητος.

Η εθνική μας ελευθερία, ην μετά τόσους αγώνας ανεκτήσατε, δεν κινδυνεύει ουδέ κατά το ελάχιστον. Πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι μετά το πέρας του πολέμου θέλει επικράτηση δικαιοσύνη μεταξύ των Λαών και εις την διαμόρφωσιν της νέας Ευρώπης τα δικαιώματά σας θα διατηρηθούν αμείωτα.
Κρήτες

Τρέφω πεποίθησιν ακλόνητον επί τον πατροπαράδοτον Πατριωτισμόν σας. κ επιθυμώ να εξυπνήσω εντός σας τα παροιμιώδη φιλοξενά σας ένστικτα χάριν υμών των ιδίων, ίνα εξασφαλισθή εν πνεύματι αμοιβαιότητος η τάξις και η ασφάλεια και η εργασία εις το ωραιότερον τμήμα της Ελλάδος μας.
Από της παρούσης στιγμής κατευνάσατε τα πάθη, ρίψατε εις λήθην το παρελθόν και εξαντλήσατε κάθε μέσον οι σωφρονέστεροι να διαλύσετε τας ομάδας όσον δήποτε μικραί και αν είναι και όπου δήποτε και αν ευρίσκωνται και να επανέλθητε όλοι σας εις την θεάρεστον λειτουργίαν της καλλιεργείας της γης σας, εις την οποίαν αείποτε υπήρξατε αξιοθαύμαστοι όσον και εις τους αγώνας διά την Εθνικήν ελευθερίαν σας.

Κρήτες

Καλείσθε να προσφέρετε την υψίστην των υπηρεσιών, υποβοηθούντες οι ίδιοι τας Στρατιωτικάς Αρχάς Κατοχής εις το έργον των υπέρ της αποκαταστάσεως της ησυχίας ανάμεσον της ζωής μας και ενισχύοντες ούτω την Κυβέρνησιν εις τον αδυσώπητον καθημερινόν αγώνα της δια την συντήρησιν μιας καταστάσεως

πραγμάτων, η οποία να επιτρέπη τας ελπίδας επί του δυσχερούς παρόντος και του καλυτέρου μας μέλλοντος.

Εν Χανίοις

τη 8η Σεπτεμβρίου 1941

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως