9 Ιουνίου 2015

Μάχη Αλικάμπου, Νοέμβριος 1895 (ημερολόγιον του Ιωσήφ Λεκανίδη)

Ο Νικόλαος Ξεν Γρυλλάκης ιστορικά γεγονότα του Αποκόρωνα από το βιβλίο ημερολόγιον του Ιωσήφ Λεκανίδη, Γενικού Γραμματέα της Απελευθερωτικής Επανάστασης της Κρήτης του 1895-1898.
Μάχη Αλικάμπου, Νοέμβριος 1895
«Το κυρίως χωρίον Αλίκαμπος με περίπου 1000 κατοίκους έχει και τα μετόχια Φιλίππου, Μάζα, Χάμπαθα,Φονές, Ασπροσυκιά και Μαθές
Το κυρίως χωρίον βρίσκεται επί υψηλού οροπεδίου ευρισκόμενον εις τας υπωρείας των Ανατολικών Λ. Ορέων και εις τας βορείας κλιτύας αυτών. Προς βορράν αυτού εκτείνονται αι κορυφαί Αχνότρυπα, και Κερατίδι, Δυτικώτερον ευρίσκονται αι κορυφαί Καστρί 400 μέτρα περίπου από του χωρίου,Στοίχι 1000 περίπου μέτρα και Πύργος Κεφάλας 1200 μέτρα. Εις τας βορείους κλιτύας της Αχνότρυπας και των άλλων ορεινών όγκων ευρίσκονται τα αναφερόμενα μετόχια.
Ενεκα τούτων η θέσις του το καθιστά οχυρώτατον, υπό πολεμικήν έποψιν. Ιδού διατί εθεωρήσαμεν αυτό κατάλληλον ίνα προκαλέσωμεν εδώ την συμπλοκήν μετά του Τουρκικού στρατού.
Οι κάτοικοι του χωρίου Αλικάμπου εισίν λίαν φιλόξενοι,και φιλοπόλεμοι. Οι φιλοπολεμικώτεροι δε αυτών εισίν αι οικογένειαι των Γρύλληδων εξ΄ης κατάγομαι και εγώ ούσα κλάδος της εξ΄Ασκύφου οικογενείας των Μπουζήδων της αναδειξάσης πλείστους ήρωας ,εν οις και τους Μπουζομάρκον και Μπουζονικόλαν, ήρωας της Γραμπούσης και του Πύργου του Αλιδάκη,των Μαρίνηδωνκαι Τζιανούκων.
Πληροφορούμεθα ότι προδόται ειδοποίησαν την Διοίκησιν ότι το προεδρείον της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής, ευρίσκεται ενταύθα ,θέλει επέλθει καθ΄ημών αφεύκτως ο στρατός. Ημείς ριγούντες και με παγωμένας τας χείρας αναμένομεν ,ακίνητοι εις τας θέσεις μας,. Ετοιμαζόμεθα προς υποδοχήν. Σε λίγο και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων κάτωθεν ημών, ακούω φωνήν εντοπίου Τούρκου,εμείς είμεθα Τούρκοι και είμαστε και χαςίρι.Την φωνήν ταύτην επηκολούθησαν δύο πυροβολισμοί τούτους δε συμπυροκρότησις εκ μέρους των Τούρκων, διότι αι σφαίραι διήλθον άνωθεν των κεφαλών μας. Εις την συμπυροκρότησιν ταύτην απηντήσαμεν αμέσως οι εις τον Πύργον Κεφάλας σύντροφοι μας και ημείς και άρχετια η μάχη καταλαμβάνοντες και την κορυφήν Ντάμπαση
Η μάχη είναι πεισματώδης. Μη έχοντες ουδένα φόβον υπερφαλαγγίσεως πολεμούμεν καρτερικώτατα μη αφήνοντες τους Τούρκους να προχωρήσωσιν ουδέ κατά βήμα.
Ο Τούρκικος στρατός λοξεύσας από το κύριο σώμα και διελθών τα μετόχια Φιλίππου,Μάζαν και Χάμπαθα επειράτο να ανέλθει άνωθεν του Φονέ, τον λόφον της Αχνότρυπας Σε λίγο ισχυρά συμπυροκρότησις ακούγεται από του μέρους του Κλήματος. Hτο σήμα του Τουρκικου στρατού όστις αφιχθείς εκ Ρεθύμνηςτην νύκτα, είχε καταλάβει την θέσιν ταύτην, όπως μας κόψει προς εκείνο το μέρος υποχώρησιν, στρατιωτικώτατα υπό προδοτών τοθετηθέν εκεί. Τα γεγονότα ταύτα εγένοντο αφορμήν να υποχωρήσωσιν οι εις Αχνότρυπα ευρισκόμενοι Αλικαμπιώτες.
Οι Τούρκοι μετά την υποχώρησιν των Αλικαμπιωτών ανήλθον εις αυτήν και κατέλαβον τον εις θέσιν Πάτελα έρηπομένον Πύργον άνωθεν του Αλικάμπου ευρισκόμενο απ΄όπου πυροβολούσιν αδιακόπως εναντίον του χωρίου. Εις θέσιν Καστρί η μάχη εξακολουθεί πεισματώδης. Ο Γέρω Σκουζογιάννης άοπλος περιτρέχων απ’ο της μιας θέσεως εις την άλλην διανέμει φυσίγγια τα οποία εφύλατε από του 1878.Ενεψύχωνε δε τους Αλικαμπιώτας μεταξύ των οποίων ήτο και ο ανδρειότατος υιός του.Μετά την εξάντλησιν των φυσιγγίων άρχεται η υποχώρησις από το Καστρί, εμείς όμως από την θέσιν Ντάμπαση δεν υποχωρούμεναλλά πυροβολούμεν αραιώς κατά των Τούρκων. Σε λίγο πληροφορούμεθα ότι εισήλθον οι Τούρκοι εις Αλίκαμπον και ότι εφονεύθη ο ομοχώριος μου Ανδρέας Κ.Βενάκης προς το μέρος του Βαφέ, επίσης εφόνευσαν τους, Κ. Δουράκην, Γρηγ. Παπαδάκην και Ιωάν. Κ. Φουντουλάκην ετραυμάτησαν δε βαρέως τον Ιωσήφ Σταθάκην. Περί την 4ην απογευματινήν επιτιθέμεθα πανταχόθεν και η μάχη καταντά λυσσώδης.
Οι Τούρκοι άρχονται διατιθέμενοι προς υποχώρησιν. Υποχώρησιν σημαίνει η σάλπιγξ που τελικώς γίνεται άτακτος προς το μέρος των Βρυσών. Σπεύδομεν και καταλαμβάνομεν αλληλοδιαδόχως τας θέσεις Καστρί ,Στοίχι, Πύργον της Κεφάλας κτλ. Η αρχομενη να κοπάζει μάχη επαναλαμβάνεται στην περιοχή Βρυσών, των με Τούρκων κατεχόντων τις Βρύσες οι δε ημέτεροι τους πέριξ λόφους.
Οι υπό τους Παπά Μαλέκον και καλογερήν,Μιχ Διγενάκης εκ Φρέ μετ΄άλλων Φρεδιανών, Νιππιανών, και Βαφιανών ήσαν οι καταλαβόντες τα νώτα των Τούρκων θελήσαντες να κόψωσιν την υποχώρησιν αυτών, αλλά κατόπιν ελλείψει πολεμοφοδίων ηναγκάσθησαν ν΄αφήσωσιν αυτούς ελευθέρους να επιστρέψωσιν εις Βαμον.
Ο αριθμός των φονευθέντων και πληγωθέντων Τούρκων, ειναι μεγάλος μόνο εις το πεδίον της μάχης εκγατέλειψαν δέκα εννέα μη δυνηθέντες να παραλάβωσιν αυτούς.
Εκ των ημετέρων εφονεύθησαν, εκτός του Βενιανάκη οι,Ι.Κουκάκης εξ Εμπροσνιέρου, Ε. Συμβουλάκης εκΦρέ. Οι τραυματίες ήσαν, οΣαλεβουράκης, Νικ Γυμπάκης, και ο Γέρω - Ντουκάκης.»

Στο κείμενο που ακολούθησε  λέξεις η φράσεις μεταφέρονται αυτούσιες και άλλες διατυπώνονται στη καθομιλουμένη. 
Το βιβλίο βρίσκεται στη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Αλικάμπου γιά κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή
Είμαστε ευγνώμονες στον Ιωσήφ Λεκανίδη και γιά το ημερολόγιον του διότι δεν θα υπήρχεν ιστορία , αν δεν υπήρχεν από γεννιάς εις γεννεά μετάδοσις των όσων είδε και έπραξε εκάστη τούτων...
14/2/2009
Νικ. Ξεν. Γρυλλάκης

ΠΗΓΗ
Αναδημοσίευση από  Αλίκαμπος Αποκορώνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως