29 Σεπτεμβρίου 2014

Έχασε τη μάχη της ζωής ο Κώστας Κατσούλης

«Δυστυχώς 'Έφυγε»"Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Κώστα Κατσούλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας θύμα οπαδικής βίας, αναβάλλονται όλοι οι επίσημοι αγώνες των εθνικών διοργανώσεων των ομαδικών αθλημάτων της προσεχούς αγωνιστικής".
http://mydaimoncom.blogspot.gr/2014/09/blog-post_17.html

"Αναβολή των επίσηµων αθλητικών αγώνων των οµαδικών αθληµάτων όλων των εθνικών και τοπικών διοργανώσεων, όλων των ηλικιακών κατηγοριών", 
«Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραµµατειών» παρ. 2ε περ. ιν «Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού» (ΦΕΚ 137/Α/26-7-1985).
β) του Π.∆. 63/2005 «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005).
γ) του Π.∆. 77/85 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού « (ΦΕΚ 28/Α/1-3-1985), όπως ισχύει. 
δ) του άρθρου 5 παρ.1 περ. α του Νόµου 4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α΄/23-2-2012). 
ε) του Π.∆. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013). 
στ) του Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013). 
ζ) του Π.∆ 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/10-06-2014). Αθήνα:29/09/2014  Αρ. Πρωτ.: 30997 2. Την αριθµ. 175537/25484/22410/11363/08-07-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού Αγγελική Γκερέκου (ΦΕΚ 1864/Β΄/08-07-2014). 
3. Το γεγονός του θανάτου του Κώστα Κατσούλη µετά τον τραυµατισµό του σε επεισόδια που έλαβαν µέρος στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης στις 14/9/2014, στον αγώνα µεταξύ των οµάδων «ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
4. Την µε αριθµ. Πρωτ: 4070/29-9-2014 γνώµη της ∆.Ε.Α.Β.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναβάλλουµε τους επίσηµους αθλητικούς αγώνες των οµαδικών αθληµάτων όλων των εθνικών και τοπικών διοργανώσεων, όλων των ηλικιακών κατηγοριών που επρόκειτο να διεξαχθούν κατά το διάστηµα από 01/10 – 6/10/2014.  
Η νέα  ηµεροµηνία διεξαγωγής των ως άνω αγώνων θα καθορισθεί σύµφωνα µε το νόµο από τις ∆ιοργανώτριες Αρχές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως