21 Μαρτίου 2011

ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΚΡΗΤΗ "ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ/Β
"ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"
---------------------
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
---------------------
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ "ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ", 
Ομάς Στρατονομίας 611 Ημερολόγιον Αρ. 750/44 εμπ.
Προς τον διευθύνοντα αστυνομικόν διευθυντήν εις το ανώτερον αρχηγείον Η ομάς Ε  
 Αφορά : Ανταρτικαί Ομάδες.
1)      Ανταρτική Ομάς Καλάρης/Λοχαγός Κυανίδης. Περιοχή, νοτίως και νοτιοδυτικώς Χανίων εις τα Λευκά Ορη και εις το προέδαφος. Εις τας 6.7 υπό της ανταρτικής ταύτης ομάδος εις τα Λευκά όρη μεταξύ του Ντρίς και Παχνος νοτίως Λάκκων αφωπλίσθη εν τμήμα εκ του ελληνικού τμήματος διώξεως ανταρτών Παπαγιαννάκη κατόπιν ζωηράς ανταλλαγής πυρών. Ανεφέρθη ετέρα επίθεσις κατά Ελλήνων χωροφυλάκων εις την περιοχήν Βούτα ανατολικώς Παλαιοχώρας αλλά δεν επεβεβαιώθη εισέτι. Την 16.7 η ιδία πιθανώς ανταρτική ομάς επετέθη αιφνιδιαστικώς και αφώπλησε 3 ομάδας του τμήματος διώξεως ομάδων Παπαγιαννάκη αίτινες προχώρουν προς Παλαιά Ρούματα.Η ανταρτική ομάς είναι καλώς ωπλισμένη (επίσης με πολυβόλα) εμφανισθείσα με δύναμιν μεταξύ 35 έως 70 ανδρών,ευρίσκεται νύν υπό την διοίκησιν του λοχαγού Κυανίδη (ή ιλάρχου). Η ανταρτική ομάς ισχυρίζεται ότι έχει ιδικόν της στρατοδικείον. Κατά πληροφορίας της Ελληνικής αστυνομίας η ανταρτική ομάς είναι κομμουνιστική εξ άλλου υφίσταται σοβαρά υπόνοια, ότι ο πρώην ανθυπολοχαγός Πίμπλης ευρίσκετο εις την ομάδα ταύτην προ του ταξειδίου του. Μέχρι τούδε δεν είναι επίσης βέβαιον, ότι η ιδία ομάς διενήργησεν αμφοτέρους τους αιφνιδιασμούς. 
2. Ανταρτική ομάς Τζιφάκη. Περιοχή Ασιγωνία, Ροδάκινο, Καλλικράτη, περίπου 25 χιλ. Νοτιοδυτικώς Ρεθύμνου. Η ομάς αύτη εκάλυπτε μίαν προσόρμισιν ενός αγγλικού υποβρυχίου ήτις τέλος Ιουνίου 44 ευρίσκετο εις την περιοχήν του Σελλίνου, κατά την οποίαν εξεφορτώθησαν μεταξύ άλλων 700 όπλα, είδη ιματισμού και πυρομαχικά. Η ομάς Τζιφάκη έλαβε 500 όπλα, 200 όπλα αστάλησαν εις Αμάρι διά την ομάδα Παπαδογιάννη. Ο Τζιφάκης συντάσσει καταλόγους εις την περιοχήν του προς πρόσκλησιν εφέδρων. Ο Κων/νος τζιφάκης εκ Χοστής είναι πρώην Ελλην Ταγματάρχης . Η ομάς του είναι εθνική υπό αγγλοαμερικανικήν επίρρειαν. Κατά τελευταίαι πληροφορίαι ο Τζιφάκης ανακοίνωσεν εις τους κομμουνιστάς αρχηγούς των ανταρτικών ομάδων ότι ώφειλον να μη προβώσιν εις την δολοφονίαν του δημάρχου, άλλως με την ομάδα του θα επήρχετο κατ’ αυτών.
3. Ομάς Παπαδογιάννη. Περιοχή επαρχία Αμαρίου και Αγιον Βασίλειον (Νοτιοδυτική υπώρεια του λορους Ιδη). Εδρα Βορείως Μελάμπου (περίπου 12 χιλ. Βορειοδυτικώς τυμπακίου). Δύναμις ομάδος 80-100 ανδρών. Πλην του Παπαδογιάννη Ελληνες αρχηγοί ο Χριστοφοράκης και Βελουδάκης, οι δύο τελευταίοι εκ Μελάμπων επίσης είς Αγγλος Ταγματάρχης ονόματι Τζών και ο Βούλγαρος οργανωτής. Εις την ομάδα πρέπει να ευρίσκεται είς πομπός. Περί της ομάδος Πετρακογιώργη εις τον αυτόν τομέα δεν ελήφθη κατά τον τελευταίον καιρόν ουδεμία πληροφορία. Δεν είναι απίθανον, ότι η ομάς Πετρακογιώργη συνεχωνεύθη με την αναφερθείσαν ανωτέρω ομάδα. Η ομάς έλαβεν 200 όπλα εκ της περιοχής Σελλίνου. Επιβεβαιώθη υπό πληροφορίας εξ άλλης πηγής.
4. Ανταρτική ομάς Βοσακός. Περιοχή Γενί Καβέ περίπου 25 χιλ. δυτικώς Ηρακλείου. Έδρα περί το μοναστήριον Βοσακός δύναμις της ανταρτικής ομάδος περίπου 15-20 άνδρες. Αρχηγός κατά διαστήματα ο Δημ. Ξιλούρης και είς άγγλος αξιωματικός ονόματι Γουίλιαμς. Ευρεθέντα αγγλικά έντυπα ασυρμάτου επιτρέπουν την υπόθεσιν ότι και εις την περιοχήν αυτήν ηργάσθη είς εχθρικός πομπός ή είναι ακόμη εν ενεργεία. Εις τας 9.7 εις τον κόλπον του Φόδελε περίπου 17 χιλ. Νοτοδυτικώς Ηρακλείου 13 οπλισμένοι ενδεδυμένοι εν μέρει με αγγλικάς στολάς παρετηρήθησαν κατά την άνοδόν των εκ του κόλπου του Φόδελε εις το όρος Ιδη με διεύθυνσιν προς Γωνιές. Σύμφωνα με την γεωγραφικήν θέσιν θα ηδύνατο να πρόκειται περί μιας προσορμήσεως διευθυνομένης εκ της υπηρεσίας ασυρμάτου Βοσσακός.
5. Ανταρτική Ομάς Ποδιά. Περιοχή χώρος νοτίως Κανλί Καστέλι νοτίως Ηρακλείου. Συνολική δύναμις περίπου 70-80 άνδρες. Διά καλουμένων εφέδρων, δύναται η δύναμις να αυξηθή κατ’ εκτίμησιν εις 150 άνδρας. Δεν αναφέρθησαν άγγλοι παρά τη ομάδι ταύτη. Τρομοκρατικαί ομάδες, αι αποκαλούμεναι τμήματα εκτελέσεως δυνάμεως 5-10 ανδρών ενεφανίσθησαν εις την ανατολικήν κλιτύν του όρους Ιδη (Ιδέ τρομοκρατική δράσις).
6. Ομάδες ΕΛΑΣ. Οροπέδιον Ιδης. Μικραί ομάδες ανταρτών διευθυνόμεναι από τα Ανώγεια. Κατά την τελευταίαν σύγκρουσιν της 14.7 μεταξύ γερμανικών τμημάτων και 10 ανταρτών πλησίον του σπηλαίου της Ιδης εφονεύθησαν τέσσαρες αντάρται και εκ των ημετέρων δύο. Αξιον παρατηρήσεως κατά την σύγκρουσιν ταύτην ήτο το γεγονός, ότι διά πρώτην φοράν εις Κρήτην εθελονταί έφερον διακριτικόν σήμα με την επιγραφήν ¨ΕΛΑΣ". Το ειδικόν είδος εργασίας διά χειρός επιτρέπει να συνάγη τις ότι τα σήματα ταύτα κατεσκευάσθησαν εις Ανώγεια. Μέχρις εκκαθαρίσεως της νοτίας παρυφής του όρους Ιδη αύτη ήτο η περιοχή της ομάδος Πετρακογιώργη.
7. Ανταρτική Ομάς Παντουβά. Περιοχή νοτίως Αρκαλοχωρίου. Η ανταρτική Ομάς προς το παρόν δυνάμεως 30-40 ανδρών. Διατρέφεται κακώς και είναι κακώς ενδεδυμένη. Διάκειται εχθρικώς προς τους Αγγλους, διότι ο Μανώλης Παντουβάς κατεκρατήθη εις Κάϊρον με ανάξια λόγου προσχήματα. Εις την ομάδα ταύτην, υπάρχουσι πιθανώς είς πομπός ως επίσης δύο άγγλοι αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο Παντουβάς επιέσθη υπό των Αγγλων διά να επιτύχουν μίαν συμφωνίαν με τον Ποδιάν. Πιθανώς τούτο δεν επιτεύχθη μέχρι τούδε. Ο Παντουβάςτην 21.7 έσχε μίαν συνομιλίαν με έν έμπιστον πρόσωπον της F.A.T. Κάμνει την πρότασιν, να προχωρήση κατά των κομμουνιστών, εάν εφοδιασθή εκ μέρους των γερμανών με όπλα, πολεμοφόδια, διατροφήν και εξάρτησιν, εάν δοθή εις τους άνδρας του αμνηστεία, και εάν τούτο θα ετηρείτο μυστικόν. Η πρότασις ενεφέρθη εις τον Διοικητήν Φρουρίου Κρήτης και την 22 Μεραρχίαν Πεζικού. Ο Διοικητής του Φρουρίου κατά βάσιν είναι σύμφωνος δι’ έναρξιν διαπραγματεύσεων . Κατά διαταγήν του αρχηγού του Επιτελείου εγένετο προεργασία μεζί με το πρώτον τμήμα του Διοικητού Φρουρίου Κρήτης βασικών γραμμών διά μίαν συμφωνίαν. Η υπόθεσις κατά νεωτέραν διαταγήν του αρχηγού του Επιτελείου του Διοικητού Φρουρίου Κρήτης θα αναληφθή υπό της 22 Μεραρχίας Πεζικού εν συνενοήσει με την F.A.T. Ηρακλείου και δεν απεπερατώθη εισέτι. 
8. Ανταρτική Ομάς Καθαρό. Περιοχή περί το όρος Καθαρό περίπου 14 χιλ. Η ομάς έχει δύναμιν κατ’ εκτίμησιν 70 ανδρών. Ο τελευταίος αρχηγός κατάγεται εκ Μυλοποτάμου, ως επίσης είς άγγλος αξιωματικός. Η ομάς αύτη πολύ ολίγον ενεφανίσθη εν μέρει ένεκα του ευρισκομένου εις υψίπεδον Λασσηθίου λόχου διώξεως ανταρτικών ομάδων. Εις την ομάδα ευρίσκεται είς πομπός. Ασυρματιστής είς Ελλην ονόματι Θωμάς Φαβιολάκης.
10. Μιχαήλωφ και Πασώφ. Βούλγαροι αξιωματικοί οίτινες ήλθον εις Κρήτην ως αρχηγοί κομμουνιστικών συμμοριών με όπλα και πυρομαχικά, αναγράφει μία έκθεσις του Ελληνικού τμήματος διώξεως ανταρτών. Ιδιαι εκθέσεις περί αμφοτέρων τούτων δεν υπάρχουσιν εισέτι παρ’ ημίν. Ισως είναι ο παρά τω Παπαδογιάννη αναφερθείς βούλγαρος διερμηνεύς είς εκ των δύο.


ΠΗΓΗ :  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=51&t=6840

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως